Lojistik Dış Kaynak Kullanımı ve Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Rolü: Türkiye Çelik Boru Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Lojistik Dış Kaynak Kullanımı ve Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Rolü: Türkiye Çelik Boru Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma
Yazar(lar): Mehmet Selami Yıldız, İlker Turan
Cilt: 6
Sayı: 1
Yıl: 2015
Sayfa: 79-105
ISSN: 1309-2448
Öz
İşletmelerin uzmanlaşma ihtiyacı, dış kaynak kullanımının yoğun bir şekilde tercih edilmesine yol açmıştır. Bu doğrultuda dış kaynaklara devredilen firma faaliyetlerinin önemli bir bölümünü “lojistik faaliyetler” oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren 14 çelik boru üretim işletme yöneticisi ile görüşülmüştür. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı araştırmada veriler mülakat ve yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda en fazla dış kaynaklardan faydalanan lojistik fonksiyonların tedarik ve dağıtım fonksiyonları olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, lojistik hizmet sağlayıcı seçimindeki en önemli faktörlerin hizmet kalitesi, güvenilirlik ve fiyat olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin kurulduğundan bu yana lojistikte dış kaynaklardan yararlandıkları anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, lojistik hizmet sağlayıcı, dış kaynak kullanımı, çelik boru üretimi, 3. parti lojistik
JEL Sınıflandırması: M10, M11

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text