Kamu Alacağı: Hukuki Bir Değerlendirme

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:
Kamu Alacağı: Hukuki Bir Değerlendirme
[Public Claims: A Legal Evaluation]
Yazar(lar):
Tamer Budak, Serkan Benk
Cilt:
2
Sayı:
2
Yıl:
2011
Sayfa:
61 – 76
ISSN:
1309-2448

Özet

Bir alacağın var olabilmesi için karşılıklı iki tarafın mevcudiyeti gerekir. Kamu alacağı açısından bu taraflardan biri alacaklı olan Devleti, İl Özel idareleri ve Belediyeleri ifade ederken; borçlu olan, kamu alacağını ödemek zorunda olan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir. Hangi alacakların kamualacağı olduğu 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ilgili maddelerinde düzenlenmektedir. Bir alacak, kamu alacağı niteliği taşısa bile, 6183 sayılı Kanun kapsamı dışında tutulabilir. Kamu idaresinin her alacağı kamu alacağı değildir. Bununla birlikte özel alacak olarak nitelendirilen her kamu alacağı kamu güvencesine sahip olabilir. Bu nedenle bir alacağın kamu alacağı olarak değerlendirilmesi için kullanılacak ölçütler farklılık arz eder. Kamu alacağını düzenleyen ilgili Kanun’da kamunun ortaya çıkan bir alacağının imtiyazlı alacak olmasını sağlayacak bir takım düzenlemeler söz konusudur. Çalışmanın amacı, öncelikle Kanun’un ilgili maddelerinde ifadesini bulan kamu alacağı kavramını tanımlamak; Kanun’da belirtilenler dışında kalan bir alacağın hangi şartlarda kamu alacağının sahip olduğu güvenceye sahip olabildiğini tespit etmektir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Alacağı, Kamu Hizmeti, Ecrimisil, Özel Alacak, Kamu İdaresi

JEL Sınıflandırması: K34, H20, E62

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text