İşletmeleri Lojistik Faaliyetlerde Yatırıma Yönelten Faktörlerin İncelenmesi: Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Örneği

Makale Bilgileri
Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: İşletmeleri Lojistik Faaliyetlerde Yatırıma Yönelten Faktörlerin İncelenmesi: Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Örneği
Yazar(lar):Mehmet Selami Yıldız, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi [email protected]
Yusuf Bilgin, Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu [email protected]
Halil İbrahim Yazgan, Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu [email protected]
Cilt:4
Sayı:4
Yıl:2013
Sayfa: 131-145
ISSN:1309-2448
Özet

Bu araştırmanın amacı, işletmeleri lojistik faaliyetlerde yatırıma yönelten faktörlerin ve lojistik faaliyetlere ilişkin yatırım kararlarının değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında, Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 2006 yılında Zonguldak Ereğli’de kurulan Çınar Lojistik işletmesi incelenmiştir. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada veriler mülakat tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi Lojistik faaliyetlerde yatırım yapmaya yönelten sebeplerin işlem sıklığının artması, temel yeteneklere odaklanma, işletmenin lojistik çevresi ve hizmet kalitesinde yaşanan sorunlar olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, lojistik faaliyetlere yönelik yatırımın işletmeye olumlu olarak yansıdığı ve yöneticilerin, işletmeye zarar getirmesi durumunda bile lojistik faaliyetlerde dış kaynaklara yönelmeyi düşünmedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, lojistik faaliyetler, lojistik yatırım, çınar lojistik

JEL Sınıflandırması: R42, M11

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text