İşletme Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Etik Niyetlerinin Pazarlama Etiği Bağlamında Değerlendirilmesi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: İşletme Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Etik Niyetlerinin Pazarlama Etiği Bağlamında Değerlendirilmesi
Yazar(lar): Volkan Özbek, Gökhan Özer, Kenan Aydın
Cilt: 4
Sayı: 3
Yıl: 2013
Sayfa: 111-129
ISSN: 1309-2448
Özet

Bu araştırmanın amacı, ön lisans ve lisans düzeyinde işletme bölümünde öğrenim gören öğrencilerin dindarlık düzeyleri, kişisel ahlak felsefeleri, etik algıları ve niyetleri arasındaki olası ilişkileri tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak için Balıkesir Üniversitesinde öğrenim gören işletme öğrencileri arasından kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 189 öğrenci üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Cevaplayıcıların dindarlık ve kişisel ahlak felsefeleri düzeyini ölçmek amacıyla literatürde güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış bazı ölçeklerden yararlanılmıştır. Çok boyutlu ölçeklerle derinlemesine analiz yapabilmek amacıyla dindarlık değişkeni hem tek boyutlu, hem de çok boyutlu olarak analiz edilmiştir. Algılanan etik problem ve etik niyetler değişkenini ölçmek amacıyla senaryo tekniğine bağlı olarak geliştirilen birer soru kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Ön görülen model, yedi hipotezden oluşmaktadır. Hipotezlerden dördünde, dindarlık düzeyi bağımsız değişken olarak kullanılmaktadır. Dindarlık değişkeninin tek boyutlu olarak kullanıldığı yapıda dört hipotezden üçü kabul, biri reddedilmiştir. Çok boyutlu yapıda ise, hipotezlerin üçü kısmi olarak kabul edilirken biri reddedilmiştir. Dindarlık değişkeninin yer almadığı diğer üç hipotezde, algılanan etik problem ile etik niyetler arasında ilişki bulunurken, kişisel ahlak felsefeleri (idealizm ve rölativizm) ile algılanan etik problem arasında ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama etiği, dindarlık, kişisel ahlak felsefeleri, algılanan etik problem, etik niyetler.

JEL Sınıflandırması: M14, M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera