İmalat Sanayinde Dış Ticaret ve İstihdamın Panel Veri Analizi

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: İmalat Sanayinde Dış Ticaret ve İstihdamın Panel Veri Analizi
Yazar(lar): Özgür Polat, Enes E. Uslu, Cahit Aydemir
Cilt: 2
Sayı: 3
Yıl: 2011
Sayfa: 161-171
ISSN: 1309-2448

Özet

İşsizliğin dünya ekonomilerindeki öneminin her geçen gün artması, dış ticaretin istihdam üzerindeki etkisinin araştırılmasına yol açmıştır. Bu yüzden literatürde dış ticaretin istihdam üzerindeki etkisini inceleyen çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, dış ticaretin istihdam üzerindeki etkisi Türkiye ekonomisine ilişkin 22 imalat sanayi sektörüne ait 2003-2008 dönemi NACE Rev. 1.1 sınıflaması iki basamaklı düzey verileri kullanılarak panel veri analizi ile tahmin edilmiştir. Verilerin hem zaman hem de birim boyutu içermesinden dolayı modellerin tahmininde panel veri tahmin yöntemlerinden sabit etkili en küçük kareler yöntemi ve rassal etkili en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda analize konu olan dönem içerisinde, istihdam üzerinde üretimin pozitif ve ücretlerin negatif ve anlamlı etkileri olduğu bulunurken, dış ticaretin ise istihdam üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Bu durum üretim ve ücretlerin istihdam üzerinde ekonomik teori ile uyumlu etkiye sahip olduğunu ve analize konu olan dönemde dış ticaret politikalarında istihdam arttırıcı önlemlerin ise yetersiz olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İhracat, İthalat, İstihdam, Panel Veri Analizi, İmalat sanayi

JEL Sınıflandırması: F16, C33

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text