İçsel ve Dışsal Ödüllerin Çalışanlarla ilgili Sonuçlar Üzerindeki Etkisi: Türk İmalat Endüstrisinde Görgül Bir Araştırma

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: İçsel ve Dışsal Ödüllerin Çalışanlarla ilgili Sonuçlar Üzerindeki Etkisi: Türk İmalat Endüstrisinde Görgül Bir Araştırma
Yazar(lar): Hatice Özutku
Cilt: 3
Sayı: 3
Yıl: 2012
Sayfa: 29 – 48
ISSN: 1309-2448 
Özet

Bu çalışmada TQM bağlamında organizasyonlar tarafından kullanılan bazı ödül uygulamalarının diğer ödüllerden çalışanlarla ilgili sonuçlar açısından daha iyi olup olmadığı sorgulanmıştır. İlgili literatür incelendikten sonra ödül uygulamaları içsel ödüller ve dışsal ödüller olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. Türk imalat endüstrisinde faaliyet gösteren ve TQM uygulayan 217 işletmeden oluşan örneklemde, firmaların içsel ve dışsal ödül uygulamalarının çalışanlarla ilgili sonuçlar üzerindeki etkisi incelenmiştir.  Araştırmanın verileri tanımlayıcı istatistikler, ANOVA ve MANOVA ile analiz edilmiştir. Araştırmanın temel bulgusu olarak Türk imalat endüstrisinde içsel ve dışsal ödüllerin uygulanma düzeyinin yüksek olmadığı saptanmıştır. Türk imalat endüstrisinde içsel ödüllerin çalışanlarla ilgili sonuçlar üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu, ancak dışsal ödüllerin çalışanlarla ilgili sonuçlar üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Bu çalışma TQM uygulamaları için içsel ödül sisteminin önemine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ödül sistemleri, içsel ödüller, dışsal ödüller, TQM, EFQM

JEL Sınıflandırması: M12, M50

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text