Göreli Yoksunluk ve Bölgeler Arası Göçler: Türkiye Örneği

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Göreli Yoksunluk ve Bölgeler Arası Göçler: Türkiye Örneği
Yazar(lar): Pınar Narin Emirhan
Cilt: 6
Sayı: 2
Yıl: 2015
Sayfa: 79-89
ISSN: 1309-2448
Öz
Göreli yoksunluk hipotezi bireylerin göç kararlarının kendi mutlak gelirlerinden çok, yaşadıkları bölgedeki referans gruba göre göreli gelirlerinden etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, göreli yoksunluk hipotezinin Türkiye örneğinde geçerliliğini sınamaktır. Diğer bir değişle, bu çalışmanın amacı bölgeler arasındaki göç hareketlerinin, bölgelerdeki gelir eşitsizliğinden etkilenip etkilenmediğinin araştırılmasıdır. Çalışmada İBBS 1. düzeyde tanımlanan bölgeler için, TÜİK tarafından hesaplanan veriler kullananılarak, bölgelerarası göçlerin belirleyenleri test edilmiştir. Bölgeler arası göç istatistikleri TÜİK tarafından sadece 2008-2012 yılları için hesaplandığı için çalışma bu dönemi kapsamaktadır. Elde edilen bulgular, teorik beklentilerin aksine Türkiye’de bölgesel göçlerin göreli yoksunluk düzeyinden değil, mutlak gelir düzeyinden etkilendiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Göreli yoksunluk, göç, Gini katsayısı, kişi başına düşen GSYİH, panel veri
JEL Sınıflandırması: D31, J61

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera