Girişimciler, Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Firmaları Arasında Kurulacak Bir Ağ, Bu Ağın Yapısı ve Önemi

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Girişimciler, Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Firmaları Arasında Kurulacak Bir Ağ, Bu Ağın Yapısı ve Önemi

[Establishing a Network among Entrepreneurs, Angle Investors and Venture Capital Firms, Structure and Importance of This Network]
Yazar(lar):
Süleyman Gökhan Günay, Ahmet Başalp
Cilt:
2
Sayı:
2
Yıl:
2011
Sayfa:
153 – 164
ISSN:
1309-2448

Özet

Yeni ekonomi alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler klasik finansal yöntemler (öz sermaye, kredi vb.) dışında geliştirilen risk sermayesine ihtiyaç duymaktadırlar. Risk sermayedarlarını kişisel ve kurumsal risk sermayedarları olarak iki gruba ayırabiliriz. Bunlardan kişisel risk sermayedarlarına melek yatırımcı adı verilir. Kurumsal olanlar da risk sermayesi firması olarak adlandırılmaktadır. Dünyaya baktığımızda melek yatırımcıları ve risk sermayesi firmalarını girişimcilerle bir araya getiren birçok ağ (network) ile karşılaşmaktayız. Ülkemizin kalkınmasında son derece önemli olan bilişim sektörünün gelişmesi benzeri ağların kurulmasıyla yakından ilişkilidir. Bu çalışmada Erciyes Teknopark’taki otuz KOBİ yöneticisi ve/veya sahibi ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Bu tanımlayıcı araştırma ile Türkiye’de kurulacak ağların nasıl oluşturulabilecekleri, teknoparkların bu ağlardaki rolü ve melek yatırımcılar ile risk sermayesi firmalarının böyle bir ağa katkıları ortaya konmakta ve girişimcilerin söz konusu ağları nasıl algıladıkları gösterilmektedir. Kurulacak bir ağın girişimcilere birlikte çalışma davranışı, inovasyon ve bilgi akışı sağlaması beklenmektedir. Böyle bir ağın oluşturulması için şirketlerin, teknoparkların ve üniversitelerin sanal bir ortamda aracılık etmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Risk sermayesi, Melek yatırımcılar, Network (ağ), Yeni ekonomi, Teknoparklar

JEL Sınıflandırması: M13, M21, O31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text