Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği
[An Empirical Analysis of Relationship between Financial Development and Economic Growth: The Turkish Case]

Yazar(lar): Burcu Özcan, Ayşe Arı

Cilt: 2

Sayı: 1

Yıl: 2011

Sayfa: 121 – 142

ISSN: 1309-2448

Özet

Finansal gelişme, finansal liberalizasyon ve finansal derinlik son dönemde önemli tartışma konuları haline gelmiştir. Özellikle, finansal gelişmeyle ekonomik büyüme arasındaki ilişki birçok yazar tarafından araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda farklı ülke örnekleri ve farklı ekonometrik yöntemler kullanıldığından farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu nedenle ilişkinin varlığı ve yönü hakkında bir uzlaşı söz konusu değildir. Bazı yazarlar bu durumu “yumurta-tavuk problemi” olarak adlandırmaktadır. İlişkinin yönü konusunda dört durum söz konusudur: ekonomik büyümeden finansal gelişmeye, finansal gelişmeden ekonomik büyümeye, iki yönlü bir ilişki ya da bu değişkenler arasında herhangi bir ilişkinin olmaması hali. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde finansal gelişme ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki 1998–2009 dönemi için VAR Modeli aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de finansal gelişme ile iktisadi büyüme arasında tek yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkinin yönü ise, Granger nedensellik testi sonucuna göre, ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğrudur. Böylece, Robinson tarafından ileri sürülen ve “talep takipli hipotez” olarak adlandırılan görüşü destekleyen bulgulara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal gelişme, Finansal liberalleşme, Finansal derinleşme, Ekonomik büyüme, VAR Modeli

JEL Sınıflandırması: E02, E44, O16

Abstract

Financial development, financial liberalization and financial deepness have been important research topics in recent years. Especially, the relationship between financial development and economic growth has been analyzed by many researchers. Different results have been obtained since the country sample and econometric methods used in the analysis are different. Thus, there isn’t any consensus about the presence and direction of this relationship. Some writers call this state “egg-chicken problem”. There are four situations about the direction of this relationship: from economic growth to financial development, from financial development to economic growth, bidirectional relationship or there may be no relationship between these variables. In this study the relationship between financial development and economic growth has been analyzed for Turkey by estimating a VAR Model over the 1998-2009 periods. According to Granger causality test, there is a uni-directional relationship between financial development and economic growth in Turkey. The direction of this relationship is from economic growth to financial development. Consequently, Robinson’s “demand-following hypothesis” is corroborated.

Keywords: Financial development, Financial liberalization, Financial deepness, Economic growth, VAR Model

JEL Classification: E02, E44, O16