Endeks Futures Piyasalar Arasında Uluslararası Etkileşimler: Türkiye ve ABD Piyasaları Üzerinde Sıcak Dalga ve Meteor Yağmuru Hipotezlerinin Sınanması

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Endeks Futures Piyasalar Arasında Uluslararası Etkileşimler: Türkiye ve ABD Piyasaları Üzerinde Sıcak Dalga ve Meteor Yağmuru Hipotezlerinin Sınanması
Yazar(lar): İbrahim Yaşar Gök, Şeref Kalaycı
Cilt: 6
Sayı: 4
Yıl: 2015
Sayfa: 39-53
ISSN: 1309-2448
Öz
Sıcak dalga hipotezi bir piyasanın getiri ve volatilitesinin sadece kendi gecikmeli değerleri ile açıklanması ve ülkeye has etkilerle belirlenmesidir. Meteor yağmuru hipotezi ise bir piyasanın getiri ve volatilitesinin sadece kendi gecikmeli değerleri ile açıklanamaması ve bir piyasaya diğerlerinden getiri ve/veya volatilite yayılımının olması ile ifade edilir. Bu çalışmada, sıcak dalga ve meteor yağmuru hipotezleri Türkiye ve ABD endeks futures piyasaları için test edilmiştir. Bu bağlamda, piyasalar arasındaki eşbütünleşme ilişkisi ile getiri ve volatilite yayılımı, 2010-2012 dönemi için gün sonu verilerin kullanılması ve Johansen eşbütünleşme testi ile çok değişkenli genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli uygulanarak araştırılmıştır. Çalışmada, ABD ve Türkiye piyasaları arasında uzun dönem bir ilişki olmadığı bulgusuna erişilmiştir. Piyasalar arasındaki getiri yayılımı açısından, ABD piyasasından Türkiye piyasasına tek yönlü bir yayılım söz konusudur. Piyasalar arasındaki volatilite yayılımının sonuçları ise, şokların ABD piyasasından Türkiye piyasası volatilitesine tek yönlü yayıldığını göstermektedir. Bundan dolayı, ABD piyasası sıcak dalga hipotezini desteklerken, Türkiye piyasasının ise meteor yağmuru hipotezini desteklediği sonuçlarına varılmıştır. Bu sonuçlar, piyasalardaki bilginin işlenmesindeki farklılılığı ve ABD piyasasının bilgisel olarak daha etkin olduğunu yansıtmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Endeks futures piyasa, getiri yayılımı, volatilite yayılımı, sıcak dalga hipotezi, meteor yağmuru hipotezi
JEL Sınıflandırması: C58, G15

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera