Eğitim Destekli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tüketici Algılamaları

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Eğitim Destekli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tüketici Algılamaları
Yazar(lar): Berrin Onaran, Ahmet Uyar, Ali Avan
Cilt: 4
Sayı: 3
Yıl: 2013
Sayfa: 131-157
ISSN: 1309-2448
Özet

Bu çalışmanın amacı, eğitim destekli kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının tüketici bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk kavramı açıklanmakta ve özellikle eğitimle ilgili yapılan sosyal sorumluluk kampanyaları değerlendirilmektedir. Araştırmanın evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Anket formu, örneklemin tüm gruplar için eşik (sınır) değeri olan n=384 sayısının üzerine çıkılarak 451 kişiye uygulanmıştır. Anket yöntemiyle toplanan veriler, frekans-yüzde analiziyle değerlendirilmiş, katılımcıların konuya ilişkin görüşleri ile demografik özelliklerinin karşılaştırılmasında ilişkisiz ölçümler için “t-testi” ve “Varyans (ANOVA) Analizi”nden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, tüketiciler Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri yürüten işletmelerin amacının müşteri kazanmak ve imajlarını yükseltmek olduğunu düşünmektedirler. Bununla birlikte; işletmelerin amacı ne olursa olsun tüketiciler bu faaliyetleri destekleme eğilimindedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Performans, Tüketici Davranışları

JEL Sınıflandırması: M14, M31

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

Halfera