Dünya Tarım Ticareti Serbestleşme Sürecinde Neo-Merkantilist Politikalar

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Dünya Tarım Ticareti Serbestleşme Sürecinde Neo-Merkantilist Politikalar

[Neo-Mercantilist Policies During the Process of World Agricultural Trade Liberalization]

Yazar(lar): Ahmet Emre Biber

Cilt: 2

Sayı: 1

Yıl: 2011

Sayfa: 31 – 52

ISSN: 1309-2448

Özet

Bu çalışmada ileri sürülen temel sav; 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar çeşitli dönemlerde dış ticarette uygulanan yüksek gümrük tarifeleri, ihracat kısıtlamaları ve tarife dışı engeller gibi koruma politikalarının, günümüzde hala savunulduğu ve bu politikaların büyük eksende tarımsal ürün ticaretinde gelişmiş ülkeler tarafından uygulandığıdır. Bu çerçevede, özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında dünya ticaretinde yaşanan serbestleşme süreci ile beraber uygulama alanı bulan ve çoğu zaman neo-merkantilist olarak nitelenen bu politikalar, nedenleri ve sonuçları açısından ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışmada ileri sürülen diğer bir sav ise, uygulanan politikaların, dünya tarım ticareti açısında, gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki ticari ilişkileri eşitsiz bir gelişim sürecine ittiğidir. Bunun nedeni, bu politikaların genellikle gelişmiş ülkelerin çıkarları doğrultusunda düzenlenmesidir. Bu süreçte gelişmiş ülkelerin dünya tarım piyasalarındaki hegemon gücünün giderek artması azgelişmiş ülkelerin ticari çıkarlarını olumsuz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarım politikaları, Tarımsal dış ticaret, Serbestleşme süreci, Korumacılık, GATT görüşmeleri

JEL Sınıflandırması: Q17, Q18

Abstract

The main argument of the article; protection policies were applied in foreign trade during the various period of 17th century to 20th century such as high customs tariffs, export restrictions and non-tariff barriers, that still defended and widely applied in agricultural trade by developed countries. In this context, the study will be put forward in terms of causes and consequences, known as the neo-mercantilist policies in the process of liberalization of world trade after the second world war. Another argument discussed in this study, policies that implemented in terms of world agricultural trade causes of unequal trade relations between developed and underdeveloped countries. The reason is that, these policies generally constitute for the interests of developed countries. Therefore, gradually increasing hegemonic power of the developed countries in the world agricultural markets, affect negatively commercial interests of underdeveloped countries.

Keywords: Agricultural policies, Agricultural foreign trade, Liberalization process, Protectionism, GATT negotiations

JEL Classification: Q17, Q18