Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Belirleyicileri: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Belirleyicileri: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi
Yazar(lar): Fatih Çiftci, Rıfat Yıldız
Cilt: 6
Sayı: 4
Yıl: 2015
Sayfa: 71-95
ISSN: 1309-2448
Öz
Bu çalışmanın amacı, ilgili teorik yaklaşımlar çerçevesinde Türkiye ekonomisi için doğrudan yabancı yatırım akımlarını etkileyebilecek ekonomik faktörleri 1974-2012 dönemi verileriyle ampirik olarak analiz edip sonuçları Türkiye ekonomisi açısından yorumlamaktır. Ampirik analizin başlangıcında ele alınan değişkenlerin zaman serisi özellikleri incelenmiş ve dış ticaret açığı değişkeninin düzeyde-durağan, diğer tüm değişkenlerin ise farklarda-durağan oldukları tespit edilmiştir. ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak yapılan ampirik analiz sonuçlarına göre ele alınan değişkenler arasında uzun dönemli bir düzey ilişkisi bulunmuştur. Hata düzeltme modeli sonuçları da uzun dönemli ilişkinin varlığını desteklemiştir. Uzun döneme ilişkin bulgular, gayrisafi yurtiçi hâsıla, reel döviz kuru ve finansal gelişme değişkenlerinin doğrudan yabancı yatırımları pozitif yönde; dış ticaret açığı ve dış borç değişkenlerinin ise negatif yönde etkilediğini göstermiştir. Diğer yandan dış ticarete açıklık değişkeninin etkisi de pozitif fakat anlamsız bulunmuştur. Ayrıca Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları piyasa hacmini temsil eden gayrisafi yurtiçi hâsıla değişkeninden doğrudan yabancı yatırımlara doğru uzun dönemli bir nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya koymuştur. Ampirik bulgular, doğrudan yabancı yatırımları etkileyen en önemli faktörlerden birinin piyasa hacmi olduğunu ve bu anlamda piyasa hacmi hipotezinin desteklendiğini göstermiştir
Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, piyasa hacmi hipotezi, finansal gelişme, sınır testi, nedensellik
JEL Sınıflandırması: F21, F40, C32

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text