Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi

Makale Bilgileri

Dergi:
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi
Yazar(lar):Dündar Kök, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, [email protected]
Ender Çoşkun, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, [email protected]
M. Serdar İspir, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, [email protected]
Cilt:4
Sayı:4
Yıl:2013
Sayfa: 49-70
ISSN:1309-2448
Özet

Bu çalışmada, her sektöre göre farklılaştığı ve zaman içinde dalgalandığı önceki araştırmalarda ortaya konan çalışma sermayesi düzeyinin Türkiye ölçeğinde uzun dönem eğiliminin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  Bu amaçla İMKB’de yer alan 7 imalat sanayi sektörünün 1990-2009 dönemini kapsayan nakit dönüş süresi serilerine, yatay kesit bağımlılığı ile çoklu yapısal kırılma problemlerini dikkate alan birim kök testlerinden panel KPSS testi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, oluşturulan sabitli ve trendli modelde her bir alt sektör ve örneklemin bütünü için nakit dönüş süresinin durağan olduğu belirlenmiştir. Sabitli modelde ise örneklemin bütünü ve metal ana sanayi sektörü dışındaki diğer alt sektörler için aynı bulguya ulaşılmıştır. Buna göre nakit dönüş sürelerindeki sektörel veya makroekonomik kaynaklı dalgalanmaların geçici olduğu, çalışma sermayesi düzeylerinin belirli bir ortalama etrafında döndüğü dolayısıyla her sektör için farklı düzeylerde olmakla birlikte bir çalışma sermayesi politikasının ve optimal bir çalışma sermayesi düzeyinin var olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çalışma Sermayesi Politikası, Nakit Dönüş Süresi, Ortalamaya Dönme, Panel Birim Kök Testleri, Panel KPSS Testi

JEL Sınıflandırması: G31, G32

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text