Çalışanların Kurumsal İtibara İlişkin Algıları ve Bu Algıların Örgütsel Kıvanç, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Doğu Marmara Bölgesi Plastik Ambalaj Sanayi Üzerinde Bir Araştırma

Makale Bilgileri

Dergi:İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Çalışanların Kurumsal İtibara İlişkin Algıları ve Bu Algıların Örgütsel Kıvanç, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Doğu Marmara Bölgesi Plastik Ambalaj Sanayi Üzerinde Bir Araştırma

Yazar(lar): Hülya Gündüz Çekmecelioğlu, Güler Dinçel

Cilt:5

Sayı:2

Yıl:2014

Sayfa: 79-94

ISSN:1309-2448

Özet

İşletmenin stratejik kaynaklarından birisi olarak kabul edilen kurumsal itibar, firmaya değer katan ve uzun vadeli getirileri olan bir işletme varlığıdır. Kurumsal itibar, artan bu öneminden dolayı, son yıllarda gerek iş dünyasının gerekse akademisyenlerin ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, Doğu Marmara Bölgesi plastik ambalaj sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal itibarlarının çalışanlar tarafından nasıl algılandığını ve bu algıların örgütsel kıvanç, iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini incelemektir. Bu kapsamda hazırlanan anket formu 273 çalışan üzerinde uygulanmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS STATISTİCS 20 paket programı kullanılmış ve değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için, faktör analizi, korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları kurumsal itibarı oluşturan boyutların çalışanlar tarafından farklı algılandığını göstermektedir. Çalışanlar, işletme ile üretilen mal ve hizmetleri kaliteli ve çekici bulmakta, işletmenin sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerinin ise yeterli olduğuna ilişkin tereddüt içinde bulunmaktadırlar. Doğu Marmara Bölgesi Plastik ambalaj sektörüne ilişkin değerlendirme raporu incelendiğinde de, bu konuda benzer bir algı olduğu ve çalışanların işletmelerinin sosyal sorumluluk faaliyetlerini yetersiz buldukları görülmektedir. Bunun yanı sıra, kurumsal itibarın çalışma ortamı boyutunun iş ve ücret tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel kıvançtan oluşan tüm iş tutumları üzerinde pozitif etkiye sahip, güçlü bir değişken olduğu görülmektedir. Kurumsal itibarın sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunma boyutunun ise, örgütsel kıvanç ve örgütsel bağlılık üzerinde pozitif etkilerinin olduğu saptanmıştır. Kurumsal itibarın işletme ile ürettiği mal ve hizmetler boyutunun ise ücret tatmini üzerinde negatif bir etkisinin olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal itibar, örgütsel kıvanç, örgütsel bağlılık, iş tatmini.

JEL Sınıflandırması: M14, M19

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text