Algılanan Dışsal Prestijin Çalışanların Duyguları Üzerine Etkisi: Bir Tekstil Firması Örneği

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Exploring the Role of Perceived External Prestige in Employee’s Emotional Appeal: Evidence from a Textile Firm
[Algılanan Dışsal Prestijin Çalışanların Duyguları Üzerine Etkisi: Bir Tekstil Firması Örneği]

Yazar(lar): Aydem Ciftcioglu

Cilt: 1

Sayı: 4

Yıl: 2010

Sayfa: 85 – 96

ISSN: 1309-2448

Özet

Algılanan dışsal prestij kavramı örgüt biliminde yeni ve ilgi çekici bir kavram olmasına karşın, kavramın olumlu iş çıktıları ile olan ilişkisi yeterli düzeyde incelenmemiştir. Bu kapsamda çalışmada, çalışanlar tarafından algılanan örgütsel prestijin bireylerin çalıştıkları örgütlere ilişkin geliştirdikleri duygusal tepkileri nasıl etkilediği incelenmektedir. Bu çerçevede tekstil endüstrisinde faaliyet gösteren bir firmanın 200 çalışanını kapsayan bir saha çalışması yürütülmüştür. Deneklerin örgütsel bağlılıkları 6 ifadelik Meyer ve arkadaşları tarafından önerilen örgütsel bağlılık ölçeği (1990, 1991), örgütsel özdeşleşmeleri ve algıladıkları örgütsel (dışsal) prestij Mael ve Ashforth tarafından geliştirilen 6 ifadeden oluşan örgütsel özdeşleşme ve algılanan dışsal prestij ölçeği ile ölçümlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca deneklerin iş tatminleri, Michigan Örgütsel Değerleme ölçeğinin kısa versiyonu ile değerlendirilmiştir. Hiyerarşik regresyon analizi kullanılarak ilgili değişkenler arsındaki etkileşim test edilmiştir. Elde edilen veriler çalışanların dışsal prestij algılamalarının, örgütsel bağlılıkları üzerinde iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme değişkenlerinin tam aracı rolü ile etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Algılanan dışsal prestij, Duygusal bağlılık, Örgütsel özdeşleşme, İş tatmini, İtibar, Hiyerarşik regresyon analizi

JEL Sınıflandırması: M10, M12

Abstract

Perceived external prestige (PEP) is an new interesting topic in the organizational literature however limited study have sought to investigate its’ impacts on employees working attitudes. The purpose of this paper is to investigate PEP influence on employee’s emotional appeals toward working organization. The data used in this study taken from 200 employees which were worked in well-known textile industry firm. Employees’ commitment to their organization was assessed with the six-item affective commitment instrument which was developed by Meyer et.al. (1990, 1991) and individual’s organizational identification and PEP were measured by Mael and Ashforth (1992) six-item organizational identification and external prestige scale where job satisfaction assessed with Michigan Organizational Evaluation Scale’s shorten sub-scales (Spector, 1997). Hierarchical regression analysis was used to estimate the relationship between PEP and positive work variables relationship. The results showed that PEP was an impact on affective commitment by full mediating role of job satisfaction and organizational identification.

Keywords: Perceived external prestige, Affective commitment, Organizational identification, Job satisfaction, Reputation, Hierarchical regression analysis

JEL Classification: M10, M12

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text