AB’ye Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: Dinamik Panel Veri Analizi

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: AB’ye Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: Dinamik Panel Veri Analizi
[The Determinants of Foreign Direct Investment Flows in EU: Dynamic Panel Data Analysis]

Yazar(lar): Fatma Zeren, Suzan Ergun

Cilt: 1

Sayı: 4

Yıl: 2010

Sayfa: 67 – 83

ISSN: 1309-2448

Özet

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan yabancı yatırım girişlerinde rol oynayan unsurları belirlemektir. Bu unsurlar, 1995–2007 dönemi için dinamik panel veri yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Ampirik bulgular neticesinde, başta gayri safi yurtiçi hasıla artış oranı olmak üzere dışa açıklık oranı ve kalkınma seviyesinin doğrudan yabancı yatırım girişlerini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Cari işlemler dengesi ve brüt sermaye birikiminin ise, doğrudan yabancı yatırımlarla ters yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı yatırım, Gayri safi yurtiçi hasıla, Avrupa Birliği, Dinamik panel veri, Sistem GMM yöntemi

JEL Sınıflandırması: C23, F21

Abstract

The aim of this study is to modify the factors that effect the foreign direct investments (FDI) inflows to the European Union countries. These factors are investigated by using panel data analysis over the 1995-2007 periods. Empirical results show that beside the openness and development level, especially gross domestic growth rate increase the FDI inflows. On the other hand, it’s identified that current account balance and gross capital formation are negatively related to FDI inflows.

Keywords: Foreign direct investment, Gross domestic product, European Union, Dynamic panel data, System GMM method

JEL Classification: C23, F21

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text