6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde Küçük İşyerlerine Yönelik Maddi Desteğin Önemi ve Etkinliği

Makale Bilgileri
Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı: 6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde Küçük İşyerlerine Yönelik Maddi Desteğin Önemi ve Etkinliği
Yazar(lar): Yusuf Alper, İlknur Kılkış, Tuğba Engin
Cilt: 6
Sayı: 3
Yıl: 2015
Sayfa: 69-86
ISSN: 1309-2448
Öz
Türkiye’de toplam işletmelerin % 99.77’si küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmakta ve çalışanların % 78’i bu işyerlerinde istihdam edilmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonomik ve sosyal hayata yönelik çok yönlü olumlu katkıları olmakla birlikte finansal yapı, üretim teknolojisi, çalışma şartları ve işgücünün niteliği gibi çok yönlü problemlerle de karşı karşıyadırlar. Bu işyerleri ile ilgili problem alanlarından birini de iş sağlığı ve güvenliği oluşturmaktadır. Nitekim,2012 yılı istatistiklerine göre iş kazalarının %75’i bu işyerlerinde yaşanmaktadır. Bu olumsuz tablonun ortaya çıkışında bu işyerlerinin yapısal sorunlarının yanısıra iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili yetersizliklerin de payı vardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bütün işyerlerini Kanun kapsamına almış ve iş sağlığı güvenliği hizmetleri için bütün işyerlerinde sağlık ve güvenlik profesyonellerinin görevlendirilmesi zorunlu kılınmıştır. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri çalıştırma yükümlülüğü, çok sayıda iş kazasının olduğu çok küçük işyerleri için karşılayamayacakları bir mali yükü de beraberinde getirmiştir. 6331 sayılı Kanun çok olumlu bir düzenleme ile, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan küçük işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri istihdamı için katlanacakları maliyeti azaltmaya yönelik maddi katkı sağlayıcı desteklere de yer vermiştir. Ancak, Kanun hükümlerinin yürürlüğe girmesinden bugüne kadar geçen 2 yılı aşkın sürede küçük işyerlerine yönelik maddi destek uygulamasının karşılık bulmadığı görülmüştür. Bu durum ilgili tarafların bilgi yetersizliği yanında, uygulamaya yönelik kurumsal alt yapı eksiklikleri ve sağlanan desteğin yetersizliği sebebleri ile açıklanmaktadır. Bu çalışmada, küçük işyerlerine yönelik desteğin niteliği, uygulaması ve yeterliliği ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, küçük ve orta ölçekli işletme, maddi destek, ortak sağlık güvenlik birimi, yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezi
JEL Sınıflandırması: I19, K32

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text