Türkiye’de Ticaret Hukuku Çerçevesinde Denetim ve Denetimin Gözetimi

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Audit and Oversight of Audit in terms of Commerce Law of Turkey
[Türkiye’de Ticaret Hukuku Çerçevesinde Denetim ve Denetimin Gözetimi]

Yazar(lar): Ümit Gücenme Gencçoğlu, Gülsün İşseveroğlu, Yasemin Ertan

Cilt: 2

Sayı: 1

Yıl: 2011

Sayfa: 109 – 120

ISSN: 1309-2448

Özet

Küreselleşmenin getirdiği hızlı değişim ve ekonomik yaşamın karmaşıklaşması tüm dünyada güvenilir ve şeffaf bilgi ihtiyacını da artırmaktadır Bu niteliklere uygun finansal tabloların üretilmesi ise tüm dünyada raporlama ve denetim standartlarında birliğin sağlanmasına bağlıdır. Türkiye’de 2005 yılı başından bu yana sermaye piyasasındaki şirketler zorunlu olarak; Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları(TMS)’na uygun raporlama yapmaya başlamıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bankaların ve Sermaye Piyasası Kanununa tabi ortaklıklarda bağımsız muhasebe denetiminin uygulanmasına yönelik oldukça önemli adımlar atmışlardır. Mevcut Türk Ticaret Kanunu’nun yerine yasalaşma sürecinde olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hazırlanmıştır. Tasarı’da sermaye piyasası dışındaki işletmelerin de TMS’lere uygun raporlamaya ve bağımsız muhasebe denetimine tabi olmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca, tasarıya göre Türkiye Denetim ve Güvence Standartları Kurulu’nun oluşturulması gerekmektedir. Tüm bu gelişmeler ve Türk Ticaret Kanunu taslağında bulunan düzenlemeler, ülkemizde vergi ağırlıklı denetimden, ekonomik denetime doğru yöneliği gerçekleştirme amacını taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de muhasebe denetiminin mevcut durumunun ve bu konuda Uluslararası gelişmelere uyum çerçevesinde gelinen noktanın ortaya konması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe denetimi, Denetimin gözetimi, Türk Ticaret Kanunu Taslağı, Uluslararası Denetim Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları, Kurumsal yönetim

JEL Sınıflandırması: M42, M48

Abstract

While the rapid change brought by globalization of the economic life are enhancing world-wide the need for reliable and transparence information, the preparation of financial statement according to these two factors depends on establishing a unity between reporting standards and auditing applied around the world. Since 2005, stock market companies have started mandatory application of Turkish Accounting Standards (TASs), which is published in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRSs). Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) and Capital Markets Board (CMB) have taken very significant steps towards implementation of independent audit. A new Draft Turkish Commerce Law (TCL), as a replacement of the current TCL, has been prepared and it is now underway of becoming law. Moreover, according to draft TCL, Turkish Audit and Assurance Standards Board should be established. All of these developments perform with the object of secure transition from a tax oriented auditing view point to economic auditing point. The current study aims to reveal the development and current condition of auditing in Turkey and what have done in terms of keep up with international development.

Keywords: Audit, Oversight of audit, Draft Turkish Commerce Law, International Audit Standards, Turkish Accounting Standards, Corporate governance

JEL Classification: M42, M48