Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliğinin Değiştirme Maliyeti ve Algılanan Değer Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Model Önerisi: Akıllı Telefon Pazarı Örneği

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliğinin Değiştirme Maliyeti ve Algılanan Değer Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Model Önerisi: Akıllı Telefon Pazarı Örneği
Yazar(lar): Emel Faiz, Gamze Uludağ
Cilt: 10
Sayı: 4
Yıl: 2019
Sayfa: 991-1004
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2019.215
Öz
Bu araştırmanın temel amacı, akıllı telefon pazarında güdülenmiş tüketici yenilikçiliğinin değiştirme maliyeti ve algılanan değer üzerindeki etkisini tespit ederek yeni bir model önerisi sunmaktır. Araştırma evrenini akıllı telefon satın alan ve/veya kullanan 17 yaş ve üzeri tüketici grubu oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 385 akıllı telefon kullanıcısından online anket tekniğiyle veriler toplanmıştır. Toplanan veriler yapısal eşitlik modellemesiyle analiz edilmiş ve oluşturulan modelin yapı geçerliliği test edilmiştir. Araştırma sonucunda; sosyal, hedonik ve bilişsel yenilikçiliğin değiştirme maliyeti üzerinde etkili olduğu ancak fonksiyonel yenilikçilik boyutunun değiştirme maliyeti üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hedonik yenilikçilik algılanan değer üzerinde etkiliyken diğer boyutların (sosyal, fonksiyonel ve bilişsel) algılanan değer üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Değiştirme maliyetinin ise algılanan değer üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği, Değiştirme Maliyeti, Algılanan Değer, Akıllı Telefon Kullanıcısı

JEL Sınıflandırması: M10, M31, C12, C42

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin