Otel İşletmelerinde Operasyonel Risk Yönetimi: Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Makalenin Başlığı:
Otel İşletmelerinde Operasyonel Risk Yönetimi: Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
[
Operational Risk Management in Hotel Establishments: A Study on Four and Five Star Hotels in Ankara]
Yazar(lar): Elbeyi Pelit
Cilt:
2
Sayı:
2
Yıl:
2011
Sayfa:
117 – 137
ISSN:
1309-2448

Özet

Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinin operasyonel risk kapsamındaki uygulamalarını belirleyebilmektir. Bu kapsamda, Ankara’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri yöneticilerine anket uygulanmıştır. Gerçekleştirilen literatür taraması ve anket uygulaması sonrasında yapılan faktör analizine göre; operasyonel risk kapsamında dört risk türü (personel, teknolojik, organizasyon ve yasal) belirlenmiş olup, otel işletmelerinin bu risk türlerine ilişkin uygulamaları, yönetici görüşleri kapsamında değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde, yüzde ve frekans dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma, faktör analizi ve t testinden faydalanılmıştır. Araştırmada gerçekleştirilen analizler, araştırma kapsamındaki otel işletmelerinin operasyonel risk yönetimi konusunda bilinçli olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca otel işletmelerinin risk türlerine ilişkin uygulamaları, otel türlerine göre karşılaştırılmış ve operasyonel risk türlerinden olan yasal riskler boyutunda, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin uygulamaları arasındaki farklılıklar istatistikî açıdan anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Risk yönetimi, Risk türleri, Operasyonel risk yönetimi, Otel işletmeleri

JEL Sınıflandırması: L84, M21

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text