Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
[A Field Research on Entrepreneurship Education and Determination of the Entrepreneurship Profiles of University Students]

Yazar(lar): Sait Patır, Mehmet Karahan

Cilt: 1

Sayı: 2

Yıl: 2010

Sayfa: 27-44

ISSN: 1309-2448

Özet

Girişimcilik eğitiminin temel amacı kişilerin kendi işini kurarak bağımsız çalışmalarını sağlamaktır. Girişimcilik eğitim programlarının amacı ise kişilerin kendi iş yerlerini kurmaları için, gerekli temel girişimcilik ve işletmecilik bilgilerini vererek, özel sektöre geçişlerini kolaylaştırmak ve bu işleri başarıyla yürütmelerini sağlamaktır. Bu amaçla çalışmada, potansiyel girişimcileri belirlemek ve onları piyasaya çıkarmanın yollarını bulabilmek, girişimcilik eğitiminin sorunlarını tespit edip çözüm önerileri geliştirebilmek için, öncelikle üniversite öğrencilerinin girişimcilik profillerinin belirlenmesine gerek duyulmuştur. Bu amaçla üniversite öğrencileri arasında bir anket uygulanmıştır. Toplanan veriler, öncelikle frekans ve yüzdeler olarak ele alınmıştır. Daha sonra bu verilerin çeşitli değişkenlere göre farklılıkları SPSS programı ile ki-kare, t-testi ve tek yönlü varyans analizleri yapılarak irdelenmiştir. Çalışmanın sonunda, üniversite öğrencilerinin girişimcilik altyapılarının yeterli düzeyde olduğu, girişimcilik eğitimi alanların kendi iş yerini kurmaya daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik yeteneği, Girişimcilik eğitimi, Girişimcilik profilleri, Küresel girişimcilik

JEL Sınıflandırması: M13, M14, M19

Abstract

The main purpose of entrepreneurship education, a person sets up his/her own business is to provide independent work. The main purpose of entrepreneurship education program is to provide the students with necessary basic entrepreneurship and business knowledge, to allow easy transition into private sector and to allow then to carry out their businesses successively. Because of this reason, in this research there is a need to determine the entrepreneurship profiles of university students in order to find out potential entrepreneur, to allow them come into area and to determine the problems of entrepreneurship education. First of all, frequencies and percentages of the obtained data were found to determine the entrepreneurship profiles of the university students. Then, some statistical methods such as chi-square tests, t-test, analysis of variance together with SPSS program were applied to determine whether these data differ according to several variables or not. In the end of the study, it has been found out that the level of entrepreneurship infrastructure of university students is at a sufficient level, those who got entrepreneurship education are more liable to set up their own business.

Keywords: Entrepreneurship skills, Entrepreneurship education, Entrepreneurship profiles, Global entrepreneurship

JEL Classification: M13, M14, M19

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text