Berjournal Volume: 11 | Number: 2 | Year: 2020

Volume: 11 | Number: 2 | Year: 2020
Cover Page  pdf         Inside Cover pdf         Table of Contents pdf

1

Is There a Relationship between CO2 Emissions and Health Expenditures? Evidence from BRICS-T Countries

Seyfettin Erdogan, Mustafa Kirca, Ayfer Gedikli

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

The Effects of Sudden Stops on the Turkish Economy: A Structural VAR Approach

Bilge Kagan Ozdemir, Mehmet Obekcan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

The Effects of Exchange Rates on CPI and PPI

Akin Usupbeyli, Sefer Ucak

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
(The Relationship between Defense Spending and Economic Growth: The Case of Turkey)

Ceylan Karakaya, Tuba Sahinoglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Türkiye’de İç Göçü Etkileyen Faktörler: Mekânsal Panel Veri Analizi
(Analysis of Factors Affecting Internal Migration in Turkey: Spatial Panel Data Analysis)

Hakan Ondes, Ozlem Ayvaz Kizilgol

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Farklı Risk Türleri ve Borsa Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Nedensellik Testleri
(The Relationship between Different Types of Risk and Stock Market Index: Causality Tests for Turkey)

Yuksel Iltas

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

GARCH Ailesi Modelleri ve ANN Entegrasyonu ile BİST 100 Endeks Getirisinin Volatilite Tahmini
(Estimation of the XU100 Index Return Volatility with the Integration of GARCH Family Models and ANN)

Fela Ozbey, Semin Paksoy

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Yabancı Yatırımcı Sahipliği Oranındaki Değişimin Getiri, Volatilite ve Likidite Üzerindeki Etkisi: BIST GYO Sektörü İçin Panel Veri Analizi
(Impact of Changes in Foreign Investors Ownership on Return, Volatility and Liquidity: A Panel Data Analysis for BIST REIT Market)

Saim Kilic, Ihsan Ugur Delikanli, Ali Alp

Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

BRICS-T Ülkelerinde Risk Priminin Belirlenmesinde Ülke Kredi Notları ve Kredi Temerrüt Swapı Primlerinin Karşılaştırmalı Analizi
(A Comparative Analysis of Country Ratings and Credit Default Swap Premiums in Determining Risk Premium in BRICS-T Countries)

Tansu Kutuk, Mustafa Okur

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Fonu Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Real Estate Investment Fund Managers in Turkey)

Gulnaz Sengul Gunes, Harun Tanrivermis

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

Değer Akışı Haritalama İle Süreçlerin İyileştirilmesi: Yalın Organizasyonda Bir Vaka Çalışması
(Improving Processes Through Value Stream Mapping: A Case Study in Lean Organization)

Hakan Aydin, Canan Cetin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Mediating Role of the Positive Psychological Capital on the Relation between the Authentic Leadership Style and Employees’ Work Engagement: An Applied Study on Hospitality Industry

Didem Ozturk Ciftci, Hulya Erkanli

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

13

Çalışma Yaşamında Ayrımcılık: LGBT+ Bireylere Yönelik Nitel Bir Araştırma
(Discrimination in Work life: A Qualitative Research on LGBT+ Individuals)

Duygu Acar Erdur, Faruk Ozgunlu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

14

Yönetici Desteğinin Çalışanların Kurallara Uyma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Havacılık Sektöründe Bir Uygulama
(The Effect of Supervisor Support on Employees’ Conformity Behaviour to the Organizational Rules: Research in the Aviation Sector)

Tugba Gungor Ilerler, Asena Altin Gulova

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

15

Etik Liderlik ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Kişi Örgüt Uyumunun Aracılık Etkisi
(The Relationship between Ethical Leadership and Organizational Identification: Mediating Role of Person-Organization Fit)

Seval Aksoy Kuru

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

16

Örgütsel Özdeşleşmenin Bilgi Paylaşma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Özgeciliğin Aracılık Rolü
(The Effect of Organizational Identification on Knowledge Sharing Behavior: The Mediating Role of Altruism)

Oguz Demirel, Onder Ulu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

17

Dağıtım Adaletinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü
(The Mediating Role of Perceives Organizational Support on the Effect of Distribution Justice on Employee Performance)

Ergun Kara, Huseyin Aslan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

18

Teknostresin Presenteizm ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Dönüşümcü Liderliğin Aracı Rolü
(The Mediating Role of Transformational Leadership in the Effect of Technostress on Presenteeism and Intention to Leave)

Berat Cicek, Erman Kilinc

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

19

Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Adaptation of Compulsory Citizenship Behavior Scale into Turkish: The Validity and Reliability Study)

Lutfi Surucu, Ahmet Maslakci, Harun Sesen

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

20

Yönetim ve Örgütsel Davranış Yazınındaki Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Metodolojik Açıdan Analizi
(The Methodological Analysis of Scale Development Studies in Management and Organizational Behavior Fields)

Pelin Kanten, Benan Arda

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text