16’ncı Yüzyıl Fiyat Devrimi ve Osmanlı İran Savaşlarının Osmanlı İpekçilik Endüstrisi Üzerine Etkileri

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: 16’ncı Yüzyıl Fiyat Devrimi ve Osmanlı İran Savaşlarının Osmanlı İpekçilik Endüstrisi Üzerine Etkileri
[The Effects of the 16th Century Price Revolution and the Ottoman-Iran Wars on the Ottoman Silk Industry]

Yazar(lar): Afşin Şahin ve Sibel Cengiz

Cilt: 1

Sayı: 1

Yıl: 2010

Sayfa: 69-82

ISSN: 1309-2448

Özet

Bu çalışmada Osmanlı ipekçilik endüstrisini etkilemiş iki temel konu incelenmektedir. Bunlardan birincisi,16’ncı yüzyılda yaşanan küresel Fiyat Devrimi, diğeri de Osmanlı İran savaşlarıdır. Osmanlının en önemli ipekçilik merkezi olan Bursa’daki ipek endüstrisi üretim ve istihdam açısından bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Ayrıca İran savaşları ile dış ticarette yaratılan tarife dışı engeller, iki ülke arasındaki ipek ticaretinden doğan ilişkileri de zayıflatmıştır. Azalan ticaret hacmi ülkenin vergi gelirlerinin azalmasına yol açmış, neticede iki ülke de olumsuz etkilenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bursa ipek endüstrisi, Fiyat devrimi, Tarife dışı engeller, Osmanlı İran savaşları, Osmanlı ekonomisi

JEL Sınıflandırması: E31, N45, F59

Abstract

In this study we investigated the two basic issues affected the Ottoman silk industry. The first one is the global Price Revolution; the second is the wars between Ottoman and Iran. The silk industry in Bursa which was the most important silk center of Ottoman had been affected negatively from these events. The non-tariff barriers had been created by the Iran wars also weakened the relations borne from the silk trade among these two countries. The diminished trade volume decreased the tax revenues; consequently both countries had been affected unfavorably.

Keywords: Bursa silk industry, Price revolution, Non-tariffs barriers, Ottoman-Iran wars, Ottoman economy

JEL Classification: E31, N45, F59

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text