BRICS-T Ülkelerinde Risk Priminin Belirlenmesinde Ülke Kredi Notları ve Kredi Temerrüt Swapı Primlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Makale Bilgileri
Dergi: Business and Economics Research Journal
Makalenin Başlığı: BRICS-T Ülkelerinde Risk Priminin Belirlenmesinde Ülke Kredi Notları ve Kredi Temerrüt Swapı Primlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Yazar(lar): Tansu Kütük, Mustafa Okur
Cilt: 11
Sayı: 2
Yıl: 2020
Sayfa: 413-429
ISSN: 2619-9491
DOI Numarası: 10.20409/berj.2020.258
Öz
Kredi notlarının uluslararası piyasalardan sağlanan fonların maliyetleri üzerinde ciddi etkileri vardır. Bu bakımdan, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından kredi notlarının güvenilirliği ve tarafsızlığı çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı ülke ve kurumlara ait kredi notlarının ne kadar gerçek durumu yansıttığını, değerlendirme süreçlerinin ne kadar şeffaf olduğunu ve ne derece güvenilir olduğunu ortaya koymaktır. Kredi notlarının etkisinin araştırılması amacıyla; BRICS-T ülkelerinin makroekonomik verileri, CDS primleri ve bankacılık-finans endeksleri alınarak; notların değişim öncesi ve sonrası değerlendirilmiş, tablo ve grafikler yardımıyla analiz edilmiştir. Bu aşamada kredi notlarının bankacılık sektörüne etkisini analiz etmek amacıyla; her ülkeden halka açık bankalar seçilmiş, bu bankaların hisse fiyatları ve mali oranlarındaki değişim incelenerek, banka ve ülke notu birlikte değerlendirilmiştir. Çalışmada kredi derecelendirme notları yerine CDS primlerindeki hareketlerin dikkate alınmasının, ülkenin ve bankanın kredi güvenilirliğini daha gerçekçi bir şekilde yansıttığına dair görüşler aktarılmıştır. Yapılan analizlerin sadece Türkiye ile sınırlandırılmaması, analizlere BRICS ülkelerinin de katılması çalışmayı gerek ulusal gerekse uluslararası literatürdeki diğer çalışmalardan farklılaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kredi Derecelendirme, BRICS Ülkeleri, Kredi Temerrüt Swapları

JEL Sınıflandırması: G15, G20, G21

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin