Berjournal Volume: 7 | Number: 2 | Yıl: 2016

Volume: 7 | Number: 2 | Year: 2016
Cover Page pdf Inside Cover pdf Table of Contents pdf

1

The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from Turkey

Famil Samiloglu, Ali Ihsan Akgun

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Türkiye’de CEO Değişimine Etki Eden Faktörler ve Değişiminin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi
(Determining Factors on CEO Turnover and Its Impact on Financial Performance in Turkey)

Mesut Dogan, Veysel Agca, Mete Karayel

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Managerial Ownership and Corporate Cash Holdings: Insights from an Emerging Market

Nida Abdioglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Çok Amaçlı Genetik Algoritma ve Hedef Programlama Metotlarını Kullanarak Hisse Senedi Portföy Optimizasyonu: BİST-30’da Bir Uygulama
(Portfolio Optimzation Using of Metods Multi Objective Genetic Algorithm and Goal Programming: An Application in BIST-30)

Emre Yakut, Ahmet Cankal

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Kadın İstihdamında Sosyal Sermayenin Etkisi: Tokat İlinde Kadın Girişimciler Üzerine Bir İnceleme
(The Effect of Social Capital on Women Employment: A Study on Women Entrepreneurs in Tokat Province)

Elif Ozlem Askin, Serap Baris

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Dahilde İşleme Rejiminin Türkiye’de Dış Ticaret, İstihdam ve Rekabet Gücüne Etkileri
(The Effects of Turkish Inward Processing Regime on Foreign Trade, Employment and Competitiveness)

Omer Tarik Gencosmanoglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Petrol Bağımlısı Ülkelerde Reel Petrol Fiyatlarının Reel Döviz Kuruna Etkisi
(The Impact of Real Oil Price on Real Exchange Rate in Oil Dependent Countries)

Fatih Kaplan, Ali Riza Aktas

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Antecedents of Opportunity at Work: Evidence from White-Collar Employees in Turkey

Elif Cicekli, Hayat Kabasakal

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Örgüt Tarafından Sağlanan Yemek Hizmetinin Algılanan Kalitesinin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri
(The Effect of Perceived Quality of Meal Service Provided by Organization on Organizational Commitment and Job Satisfaction)

Haluk Erdem, Meral Calis Duman

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Fiyat Bilinçli Satın Alma Tarzının, Kalite Bilinçli Satın Alma Tarzı ile Tüketici Karmaşası İlişkisi Üzerine Düzenleyici Etkisi
(The Moderating Effect of Price Conscious Purchasing Style on the Relationship of Quality Conscious Purchasing Style and Consumers Confusion)

Aydin Kayabasi, H. Feyyaz Ebeoglugil, Omur Ozkuk

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması
(Application of Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Methods on Six Sigma Projects Selection)

Engin Cakir, Muhsin Ozdemir

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

The Technical Efficiency of Hospital Inpatient Care Services: An Application for Turkish Public Hospitals

Emre Atilgan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text