Berjournal Volume: 12 | Number: 3 | Year: 2021

Volume: 12 | Number: 3 | Year: 2021
Cover Page  pdf               Inside Cover pdf          Table of Contents pdf

1

Is There Any Asymmetry Between Wholesale and Consumer Food Prices in Selected European Countries and Turkey?

Ozge Kandemir Kocaaslan, Abdurrahman Nazif Catik, Ali Kat

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

The Real Effective Exchange Rate and Industrial Employment: The Turkish Case

Resat Can Akkay

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Forecasting of the U.S. Steel Prices with LVAR and VEC Models

Kaveh A. Adli, Ugur Sener

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Türkiye’de Kamu Sermaye Stokunun Bölgesel Çıktı Üzerine Etkileri
(The Impact of Public Capital Stock on Regional Income in Turkey)

Merve Siretli, Metin Karadag

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Geleneksel Olmayan Para Politikası Araçlarının Finansal İstikrar Üzerindeki Etkisi: Türkiye Uygulaması
(The Impact of Unconventional Monetary Policy Instruments on Financial Stability: The Case of Turkey)

Sencan Felek, Resat Ceylan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Türk İmalat Sanayinde Rekabet ve Verimlilik İlişkisi: Firma Düzeyinde Bir Analiz
(The Relationship Between Competition and Productivity in the Turkish Manufacturing Industry: A Firm-Level Analysis)

Ramazan Ekinci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

İnşaat Sektörünün Ekonomik Büyüme ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
(Effects of The Construction Sector on Economic Growth and Financial Markets: The Case of Turkey)

Mehmet Ali Polat, Eda Fendoglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Petrol Fiyatı ve Döviz Kurunun Gıda Fiyatları Üzerine Asimetrik Etkisi: Türkiye Örneği
(Asymmetric Effect of Oil Price and Exchange Rate on Food Prices: The Case of Turkey)

Cem Gokce

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Etkileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği
(The Effects of Universities on Local Economy: The Case Study of Bursa Uludag University)

Volkan Gursel, Cem Okan Tuncel, Serdar Geldimyradov

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Çalışma Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Firma Kârlılığına Etkisi: Borsa İstanbul İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of Working Capital Financing Strategies on Firm Profitability: An Application on Borsa Istanbul Manufacturing Firms)

Ersin Timur, Turhan Korkmaz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

Vergi Uyuşmazlıklarının Çevrim İçi Çözümü: Türk Vergi Yargı Sistemi Üzerine Değerlendirme
(Online Resolution of Tax Disputes: An Assessment on The Turkish Tax Judiciary System)

Mine Binis

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Futbol Taraftarlığının Müşteri Sadakati ve Tüketici Davranışı Temelinde İncelenmesi
(An Examination of Football Fans on the Basis of Customer Loyalty and Consumer Behavior)

Merve Simsek, Eyup Akin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

13

Sosyal Pazarlama Faaliyetlerinin Satın Alma Davranışına Etkisi
(The Effects of Social Marketing Activities on Purchasing Behaviour)

Suleyman Can Yildirir

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

14

Sosyal Medya Pazarlama Aktiviteleri ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Marka Kişiliğinin Rolü: Literatür Araştırması
(The Role of Brand Personality in the Relationship Between Social Media Marketing Activities and Purchase Intention: A Literature Research)

Mustafa Seckin Salvarli, Burak Kartal

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

15

Kompulsif Satın Alma Davranışına Genel Bir Bakış
(An Overview of Compulsive Buying Behavior)

Asena Gizem Yigit, Bekir Govdere

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text