Berjournal Volume: 12 | Number: 2 | Year: 2021

Volume: 12 | Number: 2 | Year: 2021
Cover Page pdf              Inside Cover pdf           Table of Contents pdf

1

Ticari Küreselleşme, Ticari Açıklık ve Bölüşüm Olgusunun Gelir Eşitsizliği Üzerinden Değerlendirilmesi: OECD Ülkeleri Açısından Bir İnceleme
(The Assessment of Trade Globalization, Trade Openness, and Distribution Through Income Inequality: An Examination in Terms of OECD Countries)

Onur Ozdemir, Emrah Dogan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Avrupa Birliği’nde Hanehalkı Borcunun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Hanehalkı Borcu Ne Zaman “Çok Fazla”?
(The Effect of Household Debt on Economic Growth in European Union: When is Household Debt “Too Much”?)

Zuhal Kurul

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye’de Para Politikasının Risk Alma Kanalı: T-FAVAR Yönteminden Yeni Asimetrik Bulgular
(Risk-Taking Channel of Monetary Policy in Turkey: New Asymmetric Evidences from Threshold FAVAR)

Ugur Akkoc, Onder Ozgur

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

İnsani Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir Uygulama
(The Impact of Human Development on Economic Growth: An Application on Transition Economies)

Gokhan Akar, Tufan Saritas, Oktay Kizilkaya

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Sosyal Gelişme Endeksi Boyutları Arasındaki İlişkilerin Somer D Temelli DEMATEL Yöntemi ile Analizi
(Analysis of the Relationships between Social Development Index Dimensions with Somers’ D-Based DEMATEL Method)

Furkan Fahri Altintas

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Long-Run Price and Operating Performance of Initial Public Offerings in Borsa Istanbul

S. Burcu Avci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Beta Herding in the Covid-19 Era: Evidence from Borsa Istanbul

Hilal H. Erdogan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

An Exploratory Study on Information Behavior of Human Resources Managers

Sevim Oztimurlenk

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Relationship between Individual Characteristics and Social Entrepreneurial Intention: Evidence from Bangladesh

Md. Uzzal Hossain

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

CEO Narsisizmi Araştırmalarının Metodolojik Açıdan Sistematik İncelenmesi ve Eleştirel Değerlendirilmesi
(A Systematic Review and Critical Evaluation of Methodology Sections of CEO Narcissism Research)

Halit Keskin, Selahaddin Samil Fidan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

Tüzel Müşterilerin Ana Bankalarına Yönelik Sadakat ve Ağızdan Ağıza Pazarlama Davranışını Belirleyen Unsurlar: Ankara Örneklemi
(Factors Determining Loyalty and Word-of-Mouth Marketing Behavior of Corporate Customers Towards Their Main Banks: Ankara Sample)

Berrin Arzu Eren

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Psikolojik Güçlendirme Algısının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kariyer Memnuniyetinin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Career Satisfaction in the Effect of Psychological Empowerment Perception on Organizational Identification)

Beyza Erer

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

13

Marka İmajının Satın Alma Niyetine Etkisinde Müşteri Tatmininin Aracı Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(The Mediating Role of Customer Satisfaction in the Effect of Brand Image on Purchase Intention: A Study on the University Students)

Zafer Sayan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text