Berjournal Volume: 9 | Number: 2 | Year: 2018

Volume: 9 | Number: 2 | Year: 2018
Cover Page pdf     Inside Cover pdf       Table of Contents pdf

1

The Regional Development Agency Experiences of Turkey and Romania

Yılmaz Toktas, Claudiu Botoc, Serkan Kunu, Roxana Prozan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

The Impact of Oil Price Shocks on Sector Indices: Evidence from Borsa İstanbul

Gulin Vardar, Guluzar Kurt-Gumus, Mehmet Erdem Delice

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Testing Multi Bubbles for Commodity Derivative Markets: A Study on MCX

Ayben Koy

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Foreign Direct Investment, International Trade and Financial Development in BRICS-T Countries: A Bootstrap Panel Causality Analysis

Serkan Sahin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Threshold Effect of the Number of Bank Relationships on the Tunisian Firm Performance

Abdelaziz Hakimi

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Entelektüel Sermayeyi Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yöntemi İle Ölçme ve Raporlama
(Measurement and Reporting of Intellectual Capital with Calculated Intangible Value Method)

Selim Yuksel Pazarceviren, H. Pinar Kaya

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Doğal Afet Sigortalarında Karar Alma Sorunları: Kamusal Müdahaleler
(Decision-Making Problems in Natural Disaster Insurance: Public Intervention)

Tulin Altun

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Akademisyenlerin Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü
(Academic Staff’s Perceived Organizational Justice and Their Organizational Citizenship Behaviors: The Mediating Role of Psychological Capital)

Simge Samanci, H. Nejat Basim

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Örgütlerde Prososyal Davranışlar, Sinizm ve Psikolojik Sermaye İlişkisi: Örgütle Özdeşleşmenin Moderatör Etkisi
(The Relationships Between Prosocial Behaviors, Organizational Cynicism and Psychological Capital: The Moderator Effect of Organizational Identity)

Vildan Hilal Akcay

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Mağdurların Yıldırmaya Karşı Agresif Açıdan Tepki Göstermesi ile Tepkisiz Kalmasının Altında Yatan Bireysel ve Çalışma Hayatına İlişkin Faktörler
(Individual and Working Life Factors Underlying Victims’ Aggressive and Nonaggressive Attitudes Against the Mobbing)

Oktay Yanik

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

Örgütsel Çatışmanın Tükenmişliğe Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Araştırması
(The Impact of Organizational Conflict on Burnout: A Research in a Public Hospital)

Nezihe Tufekci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

İşyerlerinde Mobil Telefon Kullanım ve Bağımlılık Düzeyleri: Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(Mobile Phone Usage and Addiction Levels in Workplaces: A Research on Public and Private Employees)

Huseyin Fidan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text