Berjournal Volume: 10 | Number: 3 (Special Issue) | Year: 2019

Volume: 10 | Number: 3 (Special Issue) | Year: 2019
Cover Page pdf         Inside Cover pdf      Table of Contents pdf

1

Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme: NIC Ülkeleri için Ekonometrik Bir Analiz
(Energy Consumption and Economic Growth: Econometric Analysis for NIC Countries)

Fatma Kizilkaya, Mehmet Dag

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Petrol Fiyatları, Petrol Tüketimi ve Finansal Gelişmişlik İlişkisi
(The Relationship among Oil Prices, Oil Consumption and Financial Development)

Hasim Bagci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye için Bootstrap Nedensellik Analizi
(Relationship Between Financial Development and Growth: Bootstrap Causality Analysis for Turkey)

Selim Demez, Oktay Kizilkaya, Mehmet Dag

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru Oynaklığının Dış Ticaret Üzerindeki Etkisinin Analizi
(The Analysis for the Impacts of Exchange Rate Volatility on Foreign Trade for Turkish Economy)

Fatih Ayhan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Türkiye’de Üniversite Eğitiminin Ücretler Üzerindeki Etkisi Azalıyor mu?
(Has the Effect of University Education on Wages Been Decreasing in Turkey?)

Hakan Ulucan, Cemil Ciftci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Özelleştirme Öncesi Yeniden Yapılandırma: Türk Kamu İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme
(Restructuring before Privatization: An Examination of the Turkish State-Owned Enterprises)

Ismail Cagri Ozcan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Finansman Hiyerarşisi Teorisi: Türkiye’deki İşletmeler Üzerine Panel Veri Analizi
(Pecking Order Theory in Determining The Capital Structure: A Panel Data Analysis Of Companies in Turkey)

Sefika Nilay Onatca Engin, Cansu Unver Erbas, Ahmet Gokhan Sokmen

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Testing the Homogeneity of Non-Adopters of Internet Banking

Berna Serener

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Yönetici Dürüstlüğünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Yöneticiye Duyulan Güvenin Rolü
(The Effect of Supervisor Integrity on Employees’ Organizational Citizenship Behaviors: The Role of Trust in Supervisor)

Ilksun Didem Ulbegi

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Kurumsal İtibar Algısının Satın Alma Niyetine Etkisinin Karar Ağacı İle Haritalandırılması
(Mapping the Effect of Corporate Reputation Perception on the Intention to Buy with Decision Tree)

Basak Gok, Uzeyir Fidan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

Örgüt Temelli Özsaygının İş Performansına Etkisinde Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluğun Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Psychological Well-Being and Work Engagement on the Effect of Organization-Based Self-Esteem on Job Performance)

Ali Acaray

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Complicated Multipolar International Relations System: Russia and China As New Power Centers!

Muhittin Tolga Ozsaglam

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text