Berjournal Volume: 10 | Number: 2 | Year: 2019

Volume: 10 | Number: 2 | Year: 2019
Cover Page pdf         Inside Cover pdf         Table of Contents pdf

1

Do German Green Mutual Funds Perform Better Than Their Peers?

Manuel Salazar Fernández, Ahmad Abu-Alkheil, Ghadeer M. Khartabiel

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

The Bank Lending Channel of Monetary Transmission in Turkey

Neslihan Turguttopbas

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Toplamsal Olmayan Sabit Etkili Panel Kantil Yöntemiyle İncelenmesi
(Investigation of Environmental Kuznets Curve Hypothesis with Non-Additive Fixed Effect Panel Quantile Method)

Selahattin Guris, Nazan Sak

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Ekonomik Özgürlükler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi
(Relationship between Economic Freedom and Foreign Direct Investment: Panel Cointegration Analysis)

Emrah Sofuoglu, Oktay Kizilkaya, Dogan Uysal

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Mobil Telekomünikasyon Piyasalarında Regülasyonun Ekonomik Etkileri: Türkiye’de Numara Taşınabilirliği Örneği
(The Economic Effects of Regulation in the Mobile Telecommunications Industry: The Case of Number Portability in Turkey)

Mikail Kar

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

The Impact of Auditor Qualifications on Earnings Management of Companies Listed on the Borsa Istanbul Industrial Index

Gokberk Can

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Comparison of Country Ratings of Credit Rating Agencies with MOORA Method

Elif Guneren Genc, Ozlem Deniz Basar

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

STAR Modelleri: Kişi Başına GSYİH Büyüme Hızı İçin Bir Uygulama
(STAR Models: An Application for GDP Per Capita Growth Rate)

Fatma Idil Baktemur

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Entropi Ağırlıklı ARAS ve COPRAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi
(Comparative Performance Assessment with Entropy Weighted ARAS and COPRAS Methods of Private Pension Companies)

Eylem Bayrakci, Esra Aksoy

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

Mikro Kredi Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Girişimci Kişilik Özellikleri: Şırnak Örneği
(Entrepreneurial Personality Characteristics of Women Participating and do not Participating in Micro Credit Program: The Case of Sirnak Province)

Sureyya Ece, Azize Ergeneli

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

Entelektüel Sermaye Unsurları Arasındaki İlişki ve Bu Unsurların Yönetilmesi: B-fit İşletmeleri Örneği
(The Relationship between Intellectual Capital Elements and Management of these Elements: Example of B-fit Businesses)

Yeter Aytul Dagli Ekmekci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Sağlık Sektörü Çalışanlarında Tükenmişlik Duygusunun İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Kişi – Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü
(The Effect of Burnout in Health Sector Employees on the Turnover Intention: The Mediation Role of Person-Organization Fit)

Abdullah Caliskan, Nazmiye Ulku Pekkan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

13

Örgütsel Stres Algısında Cinsiyet Temelli Farklılıklar ve Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Gender Based Differences in Perceived Organizational Stress and Stress Sources)

Kurtulus Kaymaz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

14

Russian Consumers’ Responses to Turkish Products: Exploring the Roles of Country Image, Consumer Ethnocentrism, and Animosity

Inci Dursun, Ebru Tumer Kabadayi, Kutalmıs Emre Ceylan, Cansu Gokmen Koksal

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

15

Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
(Development of the Hedonic and Utilitarian Consumption Behavior Scale: Reliability and Validity Study)

Taha Coskun, Mehmet Marangoz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

16

The Effect of Message Valence on e-WoM Spread: A Moderated Mediation Analysis

Edin Guclu Sozer

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

17

Kent Markalaşması Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma: Karşıyaka/İzmir Örneği
(A Research on City Branding Activities: The Case of Karşıyaka/İzmir)

Berkay Ozkaya, Elif Deniz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

18

Süreç Yönetiminin Ürün İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkisinde Rekabet Yoğunluğunun Düzenleyici Rolü
(Moderator Role of Competitive Intensity in the Effect of Process Management on Product Innovation Performance)

Bulent Yildiz, Behzat Sayin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text