Berjournal Volume: 5 | Number: 2 | Year: 2014

Volume: 5 | Number: 2 | Year: 2014
Cover Page pdf     Inside Cover pdf    Table of Contents pdf

1

The Relationship Between Symbolic Money Meanings and Materialism

Volkan Dogan, Omer Torlak

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer  The Case of Istanbul and Canakkale

Nilgun Serim, Betul Inam, Dilek Murat

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye’de Tüketim Harcamaları, Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi
(An Empirical Analysis of the Relations among Consumer Expenditures, Consumption Credits and Consumer Confidence in Turkish Economy)

Ibrahim Arisoy, Cengiz Aytun

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Türkiye’de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi
(The Analysis of the Long-Run Relationship Between Oil Consumption and Real GDP in Turkey Through Johansen Co-Integration Method)

Resat Ceylan, Seda Baser

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

UFRS Esaslı Muhasebe Ölçülerinin Değer İlgililiğinin Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda Test Edilmesi
(Testing of Value Relevance of Accounting Measures Based on IFRS in Borsa Istanbul Equity Market)

Hikmet Ulusan, H. Ali Ata

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Çalışanların Kurumsal İtibara İlişkin Algıları ve Bu Algıların Örgütsel Kıvanç, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Doğu Marmara Bölgesi Plastik Ambalaj Sanayi Üzerinde Bir
(Employee Perceptions of Corporate Reputation and Impact of The Perceptions  on Organizational  Pride, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Study on the East Marmara Region Plastic Packaging Industry)

Hulya Gunduz Cekmecelioglu, Guler Dincel

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Örgütsel Öğrenmeye Eleştirel Bir Bakış
(Critical Review of Organizational Learning)

Ozlem Yasar Ugurlu, Duygu Kizildag

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Interpersonal Deviance on Effects of Emotional Labor to Job Performance and Intention to Quit)

Memduh Begenirbas, Abdullah Çalışkan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text