Berjournal Volume: 4 | Number: 3 | Year: 2013

Volume: 4 | Number: 3 | Year: 2013
Cover Pagepdf    Inside Cover pdf    Table of Contents pdf

1

Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Farklı Gelir Grupları Üzerine Bir Uygulama
(Telecommunications Infrastructure and Economic Growth: An Application for Different Income Groups)

Enver Alper Guvel, Cengiz Aytun

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği
(The Analysis of Relationship between the Rate of Stock Return and Interest Rate with Nonlinear Methods: The Case of Turkey)

Yusuf Ekrem Akbas

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Türkiye Ekonomisi’nde Yaşanan 1994- 2001 Ekonomik Krizlerinin ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin İmalat Sanayi Sektörüne Etkilerinin Finansal Oranlar ile İncelenmesi
(Analysis With Financial Ratios of Effects of 1994 – 2001 Economic Crisis Experienced in Turkish Economy and 2008 Global Economic Crisis on Manufacturing Industry Sector)

Suleyman Serdar Karaca, Resid Cigdem

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler
(Seasonal Anomalies in Istanbul Stock Exchange)

Zehra Abdioglu, Nurdan Degirmenci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Türk Sanayi Sektöründe Stratejik Yönetim Yaklaşımları Tercihi: ISO 1000 Firmalarında Bir Araştırma
(Strategic Management Approaches Preference in Turkish Industry: A Research on ISO 1000 Firms)

Yucel Erol, Ali Riza Ince, Mehtap Aras

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Stajyer Çalışanların Mesleki Bağlılık Gelişimine Örgüt İkliminin Etkisi
(Effect of Organizational Climate to Professional Commitment Development of Intern Workers)

H.Tezcan Uysal

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

İşletme Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Etik Niyetlerinin Pazarlama Etiği Bağlamında Değerlendirilmesi
(Evaluation of Business Administration Students’ Religiosity Levels and Ethical Intentions in the Context of Marketing Ethics)

Volkan Ozbek, Gokhan Ozer, Kenan Aydin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Eğitim Destekli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tüketici Algılamaları
(Consumer Perceptions of Education-Based Corporate Social Responsibility Campaigns)

Berrin Onaran,  Ahmet Uyar, Ali Avan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text