Berjournal Volume: 3 | Number: 4 | Year: 2012

Volume: 3 | Number: 4 | Year: 2012
Cover Page pdf          Table of Contents pdf

1

İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi
(Testing Efficiency of Derivative Markets: ISE30, ISE100, USD and EURO)

Mustafa Akal, Erhan Birgili, Sedat Durmuskaya

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama
(An Implementation upon Efficiency and Productivity of Participation Banks with TOPSIS Method)

Rustu Yayar, Halid Velid Baykara

Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması
(Comparing Black Litterman Model and Markowitz Mean Variance Model with Beta Factor, Unsystematic Risk and Total Risk)

Tuncer Caliskan

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması
(A Field Study for Factors Effecting Individuals’ Usage of Internet Banking)

Ali Bayrakdaroğlu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Seasonal Unit Root: An Application to Turkish Industrial Production Series

Sinem Pinar Gürel, Murad Tiryakioglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Hizmet Ticaretinin Büyümeye Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi
(The Effect of Services Trade on Growth: A Panel Data Analysis on Developed and Developing Countries)

Hamza Cestepe, Hasan Vergil, Havanur Ergun

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Örgütsel Erdemlilik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Adaptation of the Organizational Virtuousness Scale: Validity and Reliability Studies)

Turhan Erkmen, Emel Esen

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi
(New Solutions to Old Debates: A New Transaction Tax Proposal)

S. Cagri Esener, Mine Binis

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Alti Sigma Yönteminin Bir Enerji Santralinde Uygulanması
(The Application of Six Sigma Method in a Power Plant)

Zumrut Ecevit Sati, Koray Gulay

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text