Berjournal Cilt/Volume: 1 | Sayı/Number: 1 | Yıl/Year: 2010

Cilt/Volume: 1 | Sayı/Number: 1 | Yıl/Year: 2010 ISSN: 1309-2448

Kapak [Cover Page]  pdfİçindekiler [Table of Contents] pdf

1

360 Derece Performans Değerleme Sisteminin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
[A Research to Determining the Impact of 360 Degree Performance Evaluation System on Organizational Commitment]

Gülten Eren Gümüştekin, Derya Ergun Özler, Fatma Yılmaz

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
2

Türkiye’de Yoksulluğun Boyutuna İlişkin Ekonometrik Analizler
[
Econometric Analyses of Poverty Dimension in Turkey]

Özlem Ayvaz Kızılgöl, Çiğdem Demir

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
3

Özürlüler Kanunu’nun Sosyal Model Açısından Değerlendirilmesi
[An Assessment of The Turkish Disability Act in View of Social Model]

Serhat Özgökçeler, Yusuf Alper

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
4

Women in the Turkish Firms in the Globalization Process
[Küreselleşme Sürecinde Türk İşletmelerinde Kadın]

Meltem İnce

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
5

16’ncı Yüzyıl Fiyat Devrimi ve Osmanlı İran Savailarının Osmanlı İpekçilik Endüstrisi Üzerine Etkileri
[The Effects of the 16th Century Price Revolution and the Ottoman-Iran Wars on the Ottoman Silk Industry]

Afşin Şahin, Sibel Cengiz

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text
6

Sosyal Sorumluluk ve Bölümlere Göre Raporlama İlişkisini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma
[Investigate Corporate Social Responsibility and Segment Reporting Relationship]

Aydem Çiftçioğlu, Nergis Poroy

Özet [Abstract]
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text