Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Volume: 10 | Number: 3 (Special Issue)| Year: 2019 ISSN: 2619-9491
Kapak pdf             İç Kapak pdf           İçindekiler pdf

1

Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme: NIC Ülkeleri için Ekonometrik Bir Analiz
(Energy Consumption and Economic Growth: Econometric Analysis for NIC Countries)

Fatma Kızılkaya, Mehmet Dağ

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

Petrol Fiyatları, Petrol Tüketimi ve Finansal Gelişmişlik İlişkisi
(The Relationship among Oil Prices, Oil Consumption and Financial Development)

Haşim Bağcı

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye için Bootstrap Nedensellik Analizi
(Relationship Between Financial Development and Growth: Bootstrap Causality Analysis for Turkey)

Selim Demez, Oktay Kızılkaya, Mehmet Dağ

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru Oynaklığının Dış Ticaret Üzerindeki Etkisinin Analizi
(The Analysis for the Impacts of Exchange Rate Volatility on Foreign Trade for Turkish Economy)

Fatih Ayhan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Türkiye’de Üniversite Eğitiminin Ücretler Üzerindeki Etkisi Azalıyor mu?
(Has the Effect of University Education on Wages Been Decreasing in Turkey?)

Hakan Ulucan, Cemil Çiftçi

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Özelleştirme Öncesi Yeniden Yapılandırma: Türk Kamu İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir İnceleme
(Restructuring before Privatization: An Examination of the Turkish State-Owned Enterprises)

İsmail Çağrı Özcan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Finansman Hiyerarşisi Teorisi: Türkiye’deki İşletmeler Üzerine Panel Veri Analizi
(Pecking Order Theory in Determining The Capital Structure: A Panel Data Analysis Of Companies in Turkey)

Şefika Nilay Onatça Engin, Cansu Ünver Erbaş, Ahmet Gökhan Sökmen

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

Testing the Homogeneity of Non-Adopters of Internet Banking

Berna Serener

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Yönetici Dürüstlüğünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Yöneticiye Duyulan Güvenin Rolü
(The Effect of Supervisor Integrity on Employees’ Organizational Citizenship Behaviors: The Role of Trust in Supervisor)

İlksun Didem Ülbeği

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Kurumsal İtibar Algısının Satın Alma Niyetine Etkisinin Karar Ağacı İle Haritalandırılması
(Mapping the Effect of Corporate Reputation Perception on the Intention to Buy with Decision Tree)

Başak Gök, Üzeyir Fidan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

Örgüt Temelli Özsaygının İş Performansına Etkisinde Psikolojik İyi Oluş ve Çalışmaya Tutkunluğun Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Psychological Well-Being and Work Engagement on the Effect of Organization-Based Self-Esteem on Job Performance)

Ali Acaray

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

Complicated Multipolar International Relations System: Russia and China As New Power Centers!

Muhittin Tolga Özsağlam

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin