Cilt: 11 | Sayı: 2 | Yıl: 2020
Kapak  pdf            İç Kapak pdf            İçindekiler pdf

1

Is There a Relationship between CO2 Emissions and Health Expenditures? Evidence from BRICS-T Countries

Seyfettin Erdoğan, Mustafa Kırca, Ayfer Gedikli

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

The Effects of Sudden Stops on the Turkish Economy: A Structural VAR Approach

Bilge Kağan Özdemir, Mehmet Öbekcan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

The Effects of Exchange Rates on CPI and PPI

Akın Usupbeyli, Sefer Uçak

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
(The Relationship between Defense Spending and Economic Growth: The Case of Turkey)

Ceylan Karakaya, Tuba Şahinoğlu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Türkiye’de İç Göçü Etkileyen Faktörler: Mekânsal Panel Veri Analizi
(Analysis of Factors Affecting Internal Migration in Turkey: Spatial Panel Data Analysis)

Hakan Öndes, Özlem Ayvaz Kızılgöl

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Farklı Risk Türleri ve Borsa Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Nedensellik Testleri
(The Relationship between Different Types of Risk and Stock Market Index: Causality Tests for Turkey)

Yüksel İltaş

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

GARCH Ailesi Modelleri ve ANN Entegrasyonu ile BİST 100 Endeks Getirisinin Volatilite Tahmini
(Estimation of the XU100 Index Return Volatility with the Integration of GARCH Family Models and ANN)

Fela Özbey, Semin Paksoy

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

Yabancı Yatırımcı Sahipliği Oranındaki Değişimin Getiri, Volatilite ve Likidite Üzerindeki Etkisi: BIST GYO Sektörü İçin Panel Veri Analizi
(Impact of Changes in Foreign Investors Ownership on Return, Volatility and Liquidity: A Panel Data Analysis for BIST REIT Market)

Saim Kılıç, İhsan Uğur Delikanlı, Ali Alp

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

BRICS-T Ülkelerinde Risk Priminin Belirlenmesinde Ülke Kredi Notları ve Kredi Temerrüt Swapı Primlerinin Karşılaştırmalı Analizi
(A Comparative Analysis of Country Ratings and Credit Default Swap Premiums in Determining Risk Premium in BRICS-T Countries)

Tansu Kütük, Mustafa Okur

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Fonu Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Real Estate Investment Fund Managers in Turkey)

Gülnaz Şengül Güneş, Harun Tanrıvermiş

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

Değer Akışı Haritalama İle Süreçlerin İyileştirilmesi: Yalın Organizasyonda Bir Vaka Çalışması
(Improving Processes Through Value Stream Mapping: A Case Study in Lean Organization)

Hakan Aydın, Canan Çetin

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

Mediating Role of the Positive Psychological Capital on the Relation between the Authentic Leadership Style and Employees’ Work Engagement: An Applied Study on Hospitality Industry

Didem Öztürk Çiftci, Hülya Erkanlı

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

13

Çalışma Yaşamında Ayrımcılık: LGBT+ Bireylere Yönelik Nitel Bir Araştırma
(Discrimination in Work life: A Qualitative Research on LGBT+ Individuals)

Duygu Acar Erdur, Faruk Özgünlü

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

14

Yönetici Desteğinin Çalışanların Kurallara Uyma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Havacılık Sektöründe Bir Uygulama
(The Effect of Supervisor Support on Employees’ Conformity Behaviour to the Organizational Rules: Research in the Aviation Sector)

Tuğba Güngör İlerler, Asena Altın Gülova

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

15

Etik Liderlik ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Kişi Örgüt Uyumunun Aracılık Etkisi
(The Relationship between Ethical Leadership and Organizational Identification: Mediating Role of Person-Organization Fit)

Seval Aksoy Kürü

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

16

Örgütsel Özdeşleşmenin Bilgi Paylaşma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Özgeciliğin Aracılık Rolü
(The Effect of Organizational Identification on Knowledge Sharing Behavior: The Mediating Role of Altruism)

Oğuz Demirel, Önder Ulu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

17

Dağıtım Adaletinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü
(The Mediating Role of Perceives Organizational Support on the Effect of Distribution Justice on Employee Performance)

Ergün Kara, Hüseyin Aslan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

18

Teknostresin Presenteizm ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Dönüşümcü Liderliğin Aracı Rolü
(The Mediating Role of Transformational Leadership in the Effect of Technostress on Presenteeism and Intention to Leave)

Berat Çiçek, Erman Kılınç

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

19

Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Adaptation of Compulsory Citizenship Behavior Scale into Turkish: The Validity and Reliability Study)

Lütfi Sürücü, Ahmet Maşlakcı, Harun Şeşen

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

20

Yönetim ve Örgütsel Davranış Yazınındaki Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Metodolojik Açıdan Analizi
(The Methodological Analysis of Scale Development Studies in Management and Organizational Behavior Fields)

Pelin Kanten, Benan Arda

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin