Logo


BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Language
LogoEnglish
LogoTürkçe
 
Volume: 9 | Number: 1 | Year: 2018 ISSN: 2619-9491
Kapak  pdf                İç Kapak pdf                İçindekiler pdf

1

Impact of Foreign Direct Investment on Human Development Index in Nigeria

Korhan K. Gökmenoğlu, Martins Olugbenga Apinran, Nigar Taşpınar

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

2

Türkiye’de Hanehalkının Eğlence-Kültür Harcamalarına Katılım Kararları
(The Participation Decisions of Household Entertainment and Cultural Expenditures in Turkey)

Seda Şengül, Haydar Şengül, Kenan Lopcu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

3

Finansal İstikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: BRICT Ekonomileri
(The Impact of Financial Instablity on Economic Growth: BRICT Economies)

Filiz Erataş Sönmez, Doğan Uysal

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

4

BRICS-T Ülkelerinde Politik İstikrar ve Ekonomik Performans İlişkisi Üzerine Bir Analiz
(An Analysis on The Relationship Between Political Stability and Economic Performance in BRICS-T Countries)

Ali Eren Alper

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

5

Kazakistan – Türkiye Sağlık Turizmi: Sağlık Sektörlerine Bakış ve Potansiyeller
(Health Tourism between Kazakhstan and Turkey: Outlook on Health Sectors and Potentials)

Kaan Ögüt, Serkan Yeşilyurt, Çağlar Yurtseven

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

6

Reel Kesim Güven Endeksi ile Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi
(Testing the Relationship between Real Sector Confidence Index and Borsa Istanbul Sector Indices)

Sinem Eyüboğlu, Kemal Eyüboğlu

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

7

Who Are the Market Beaters: Lucky Investors, Insiders or Who Else?

Yusuf Varlı

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

8

BIST 30 Endeksi ile MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinin Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Eşbütünleşme Analizi
(Cointegration Analysis of BIST 30 Index and MSCI Emerging Markets Index: Pre and Post Global Financial Crisis)

Hakkı Öztürk

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

9

Bireysel Yenilikçi Davranışların Çalışma Arkadaşları ile Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma
(Effects of Individual Innovative Behaviors on Conflict with Co-Workers and the Intent-to-leave: A Research in the Public Sector)

Adnan Eroğlu, Mustafa Kemal Topçu, H. Nejat Basım

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

10

Keşifsel ve Geliştirici Yeteneğe Dayalı Çift Yönlülük: Dönüşümcü Liderlik, Çift Yönlülük, Firma Yenilikçiliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
(Ambidexterity Based Explorative and Exploitative Capability: The Examining Relationship Between Transformational Leadership, Ambidexterity and Firm Innovativeness)

Hülya Gündüz Çekmecelioğlu, Ayşe Günsel, Özgün Öztürk İlhan

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

11

İyi Bir Asker Mi? İyi Bir İllüzyonist Mi? Kariyerizm ile Zorunlu Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkide İşten Ayrılma Niyetinin Rolü
(Being a Good Soldier or an Illusionist? The Role of Turnover Intention on the Relationship between Careerism and Compulsory Citizenship Behaviors)

Bora Yıldız, Özlem Ayaz Arda

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

12

Mantar Yönetim Ölçeği Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
(A Study on Developing The Mushroom Management Scale)

Nihan Birincioğlu, Erol Tekin

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

13

Entropi Temelli ROV Yöntemi İle Esnek Üretim Sistemi Seçimi
(Flexible Manufacturing System Selection with Entropy based ROV Method)

Alptekin Ulutaş

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

14

The Impact of Interaction Between Enterprise Resource Planning System and Management Control System on Firm Performance in The Turkish Manufacturing Sector

Melek Eker, Semih Eker

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

15

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı Kapsamında Ters İşletme Birleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi
(Reverse Acquisitions Within the Scope of IFRS 3 Business Combinations)

Olcay Akçin, İlker Kıymetli Şen

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin

16

Uluslararası Muhasebe Standartları Kapsamında Kur Riski Yönetim Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
(Accounting for Exchange Risk Management Activities under the Scope of International Accounting Standards)

Ayşegül İpek, Fehmi Ali Ildır

Öz
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Tam Metin