Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması
[Convergence among the Regions of Turkey: An Evidence from Random Coefficient Models]

Yazar(lar): Fatma Zeren, Veli Yılancı

Cilt: 2

Sayı: 1

Yıl: 2011

Sayfa: 143 – 151

ISSN: 1309-2448

Özet

Bu çalışmada Türkiye’de bölgeler arası gelir yakınsamasının olup olmadığı 1991-2000 arası NUTS-2 düzeyde panel veri seti kullanılarak incelenmiştir. Bunun için sabit katsayılı modellere alternatif olarak geliştirilen ve ekonomik ilişkilerin bölgeden bölgeye değiştiği varsayımına bağlı olarak oluşturulan rassal katsayılı model kullanılmıştır. Bu model aracılığı ile hem ortalama olarak hem de her bir bölge için mutlak ve koşullu yakınsama araştırılmıştır. Koşullu yakınsamayı test etmek amacıyla bölgeler arası yapısal farklılığı temsilen finansal gelişim göstergesi olan mevduatların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranları alınmıştır. Yapılan uygulama sonrasında, ortalama olarak bölgeler arasında hem mutlak hem de koşullu yakınsama olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bölgesel bazda ise, aynı durağan dengeye yakınsamayı araştıran mutlak yakınsamanın 17 bölgede gerçekleştiği, her bir bölgenin kendi durağan dengesine yakınsamasını araştıran koşullu yakınsamanın ise 25 bölgede gerçekleştiği sonucu elde edilmiştir. Her bir bölge için araştırılan yakınsamanın yanı sıra mevduat ile kişi başına gayri safi yurt içi hasıla arasındaki ilişki de tahmin edilmiştir. Beklentilere uygun olarak mevduatların, kişi başına geliri pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yakınsama, Mutlak yakınsama, Koşullu yakınsama, Rassal katsayılı model, Panel veri modeli

JEL Sınıflandırması: O47, C33

Abstract

In this study, we test whether there is income convergence among the regions of Turkey at the NUTS-2 level over the period 1991-2000. We use the random coefficient model for this purpose, which have been developed instead of fixed coefficient models and assumes economical relationships varies among the regions. We investigated whether there is absolute and conditional convergence or not for both among the regions and average of the regions. We used the rate of deposits in gross domestic product as a proxy for financial development to represent possible disparities among the regions and concluded that there is both absolute and conditional convergence for the average of the regions. On the other hand, at the regional level, there is absolute convergence for 17 regions and conditional convergence for 25 regions. Also, we found that the deposits have positive effect on per capita income as we expected.

Keywords: Convergence, Conditional convergence, Absolute convergence, Random coefficient models, Panel data models

JEL Classification: O47, C33

 

 

Halfera