- BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL - https://www.berjournal.com/tr -

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Business and Economics Research Journal (ISSN: 2619-9491), elektronik ortamda yılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergimizin amacı; işletme ve ekonomi bilimleri başta olmak üzere, bu bilim dallarının ilişkili olduğu diğer bilim dalları alanında özgün çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda Business and Economics Research Journal; işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri ve işletme hukuku disiplinlerinden gelecek yazılara açıktır. Ayrıca Dergimiz, sadece akademisyenlerden gelen yazılara değil, bağımsız araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek yazılara da açıktır.

Business and Economics Research Journal (BERJ), uluslararası bir dergi olup, aşağıdaki endeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır:
– ULAKBİM SBVT
– EBSCOhost
– EconLit
– ProQuest
– Index Copernicus
– Index Islamicus
– RePec
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
– Ulrich’s Periodicals Directory
– Cabell’s Directories
– SOBIAD
– Contemporary Science Association Databases
– Zeitschriftendatenbank (ZDB)
– Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
– Polish Scholarly Bibliography (PBN)
– Open Academic Journals Index (OAJI)
– ResearchBib
– J-Gate
– ABDC Journal Quality List

Eski resmi adı “İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi” olan Dergimizin resmi adı “Business and Economics Research Journal” olarak değiştirilmiştir.  Dolayısıyla, Dergimizin “1309-2448” olan ISSN numarası da değişmiştir. Yeni ISSN numarası “2619-9491” olup, söz konusu isim ve ISSN değişikliği 15 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerlidir.

BERJ yayın sürecinin tüm aşamalarında yayın etiği kurallarına uymayı taahhüt etmekte ve bu alanda bir standart olarak kabul gören Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirlenen etik ilkeleri benimsemektedir.