Sosyal Sorumluluk ve Bölümlere Göre Raporlama İlişkisini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma

Makale Bilgileri

Dergi: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Makalenin Başlığı: Sosyal Sorumluluk ve Bölümlere Göre Raporlama İlişkisini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma
[Investigate Corporate Social Responsibility and Segment Reporting Relationship]

Yazar(lar): Aydem Çiftçioğlu ve Nergis Poroy

Cilt: 1

Sayı: 1

Yıl: 2010

Sayfa: 83-99

ISSN: 1309-2448

Özet

Yazıda sosyal sorumlu işletmelerin faaliyetlerinde toplum refahını artırıcı önemler almaları ve faaliyetleri hakkında çevrelerine doğru, gerçekçi ve ihtiyaca yönelik bilgiler sağlamaları gerekmektedir. Bölümlere göre raporlama, işletmenin faaliyet gösterdiği endüstri kolları ve coğrafi bölgelere göre bölümlere ayrılması ve her bir bölüm için ayrı olarak mali bilgilerin raporlanmasıdır. İşletmelerin faaliyetlerinin ürünler, sektörler veya coğrafi alanlar yönünden çeşitlenmesi, işletmelerin genel durumunu özetleyen tek bir mali tabloya dayanarak işletme hakkında karar vermeyi güçleçtirmektedir. Bu kapsamda işletmelerin gerek sosyal sorumluluk yükümlülüğü gerekse faaliyet alanlarındaki çeşitlenmenin finansal tablolara doğru yansıtılması bağlamında bölümlere göre raporlama uygulamalarını benimsemesi gerekmektedir. Bu noktadan hareket ile çalışmada 01.07.2009–30.09.2009 tarihleri arasında İMKB 100 hisse senetleri piyasası endeksinde yer alan şirketlerin bölümlere göre raporlama yapma durumları ile söz konusu işletmelerin IMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alıp- almadıkları incelenerek sosyal sorumluluk ve bölümlere göre raporlama ilişkisi irdelenmiştir. Araştırmada hem IMKB 100 endeksinde hem de IMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan 12 firmadan yalnızca iki tanesinin bölümlere göre raporlama yapmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda ülkemizde sosyal sorumlu işletmelerin, bölümlere göre raporlama yaparak bilgi kullanıcılarına doğru bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirdiklerini söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Bölümlere göre raporlama, Faaliyet bölümleri, Sosyal sorumluluk

JEL Sınıflandırması: M14, M41

Abstract

Social responsible institutions have to care social welfare of society while implementing their actions and share correct, honest and demanded information about its activities. Segment reporting is to segment according to industry branches and geographical region that enterprise operates and to report financial information separately for each segment. Diversification of enterprises’ activities according products, sectors or geographic areas make it difficult to decide on enterprises upon a single financial statement that summarizes general situation of the enterprises. As a result of the diversity of enterprises’ products and services users of financial statements needs segments’ operating results which are generated by the functions of enterprises. Hence inside of discharge social responsibility obligation and to reflect the enterprises activities to their financial reports, segment reporting is necessity for organization. In this framework this study is investigated firms which were ranking in ISE 100 on 01.07.2009–30.09.2009 dates and also holded in ISE Corpoarte Governance Index for determine social responsibility and segment reporting relation. Findings indicated that only two firms which were located on ISE 100 index as also in ISE Corporate Governance index did not prepared segment reporting. Consequently we could say that, in Turkey, social responsible firms due their obligation to society that give correct information about their activities.

Keywords: Segment reporting, Operating segments, Social responsibility

JEL Classification: M14, M41

https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text