Berjournal Volume: 11 | Number: 4 | Year: 2020

Volume: 11 | Number: 4 | Year: 2020
Cover Page pdf               Inside Cover pdf           Table of Contents pdf

1

Intergenerational Transmission and the Impact of Mothers-in-Law in the Turkish Labor Market: The Case of Izmir

Deger Eryar, Hasan Tekguc

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

2

An Eye Toward the Future: Examining the Relationship Between Future Time Perspective and College Student Employment in the United States

Christopher Manner

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

3

The Impact of US Monetary Policy Announcements on Equity Prices: Evidence from Borsa Istanbul

Deniz Ikizlerli, Haluk Yener, Burak Alparslan Eroglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

4

Hisse Senedi Fiyatlarının Para Politikasındaki Rolü: OECD Ülkeleri Örneği
(The Role of Share Prices on Monetary Policy: The Case of OECD Countries)

Gulcin Tapsin

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

5

Türkiye’de Kredi Büyümesinin Belirleyicilerinin Zamanla Değişen Nedensellik Testiyle Analizi
(Analysis of Determinants of Credit Growth with Time-Varying Causality Test in Turkey)

Taner Sekmen, Seher Gulsah Topuz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

6

Türkiye’de Hanehalkı ve Reel Sektör Beklentileri Arasındaki İlişkinin Analizi
(Analysis of the Relationship between Household and Real Sector Expectations in Turkey)

Necmettin Alpay Kocak

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

7

Üçlü Sarmal Yaklaşımına Göre Türkiye’nin Yenilik Yaratma Kapasitesi
(Innovation Generation Capacity of Turkey According to the Triple Helix Approach)

Nilcan Mert, Sibel Cengiz

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

8

Osmanlı İmalat Sanayisinde Sermayenin Kurumsallaşması Sorunsalı: Bursa İpek Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
(The Problem of Institutionalization of Capital in the Ottoman Manufacturing Industry: An Evaluation on Bursa Silk Sector)

Ozgur Teoman, Cumali Bozpinar

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

9

Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Yerel Kamu Alımları İçerisindeki Payları ve Etkinliği: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği
(The Share of Municipality-Owned Enterprises in Local Public Procurement and Their Effectiveness: An Example of Bursa Metropolitan Municipality)

Erdal Eroglu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

10

İnovasyon ve Lojistik Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Ampirik Bir Araştırma
(An Empirical Research on the Relationship Between Innovation and Logistics Dimensions)

Furkan Fahri Altintas

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

11

Kompulsif Satın Alma Eğiliminde Materyalizm ve Hedonik Tüketimin Rolü: Aktüel Ürünler Satın Alan Kadın Tüketiciler Üzerinde Bir Araştırma
(The Role of Materialism and Hedonic Consumption on Compulsive Buying Tendency: A Study on Female Consumers Buying Actual Products)

Emine Senbabaoglu Danaci

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

12

Örgütsel Zekâ Perspektifinden Akıllı Örgütler
(Smart Organizations from Organizational Intelligence Perspective)

Halit Keskin, Dilek Balak

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

13

Kariyer Geleceği Algılamalarının İşveren Çekiciliği Algısına Etkisi
(Effect of The Career Future Perceptions on Employer Attractiveness Perceptions)

Berk Ozcinar, Emel Esen

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

14

Algılanan Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Etiğine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi: Özel Sektör Üzerinde Görgül Bir Araştırma
(The Effect of Perceived Organizational Justice on Employees’ Attitudes to Business Ethics: An Empirical Research on Private Sector)

Ahmet Mumcu

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

15

Yeni İş Bulmak Zor Diye Adaletsizliğe Katlanmak mı? Yoksa Gemileri Yakıp Ayrılmak mı?
(Which One is Difficult – Staying and Suffering Injustice or Quitting No Matter What?)

Simge Dumlu Tingul, Senay Yurur

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text

16

Temel Benlik Değerlendirmesinin İş Tatminine Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Psychological Well-Being in the Effect of Core Self-Evaluation on Job Satisfaction)

Muhammet Tortumlu, Abdurrahman Serhan Barutcu, Tahsin Akcakanat, Hasan Huseyin Uzunbacak

Abstract
https://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Full Text